نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش جامعه شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را 21 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شیراز تشکیل می‌دهند. محققان از رویکرد کیفی نظریة زمینه‌ای و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات مصاحبة عمیق بهره جسته‌اند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار کیفی Nvivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل داده‌های پژوهش و مدل پارادایمی ساخته‌شده نشان می‌دهد شرایط زمینه‌ای برای مشارکت‌کنندگان شامل «بافت فضایی» خوابگاه با زیرمجموعه تناسب زمانی ـ مکانی، اقتضای سنی و هویت جمعی است که در این میان «مُدگرایی» و روند «بازار جهانی موسیقی» به عنوان شرایط مداخله‌گر تأثیرگذار هستند. مشارکت‌کنندگان با قرار گرفتن در شرایط فوق، راهبرد‌های «جایگزینی و گسترش موسیقی» و افزایش «ضریب غیبت ذهنی» را اتخاذ می‌کنند و درنتیجة به‌کارگیری این راهبردها، پیامد «انگاره‌سازی» برای مشارکت‌کنندگان مطرح می‌شود. انگاره‌سازی متضمن این مطلب است که مشارکت‌کنندگان به نوعی تصویر‌سازی ذهنی در برابر موسیقی می‌پردازند که در دو سوی یک طیف از هم‌ذات‌پنداری تا فرافکنی در نوسان است.

کلیدواژه‌ها

Ashely, D. (1383 [2004 A.D]) Nazariyehây-e Jâmešenâsi, Osool va Mabâni Kelâsik (Persian Translation of Sociological Theory: Classical Statements), Translated by Aliakbar Mir Mehdi Hosseini, Kermân: Entešârât Šahid Bâhonar.
Âzâd Armaki ,T 2002 [ 1381 ( .A.D )] Nazariyehây-e Jâmešenâsi (Persian Translation of Theories of Sociology), Tehrân: Sorooš.
Bennett, A. (2000) Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place, Basingstoke: Macmillan.
(2008) “Towards a Cultural Sociology of Popular Music”, Journal of Sociology, Vol.44 (-): 419-432.
Charmaz, K. (1995) “Grounded theory”, in J. A. Smith, R. Harre and L. VanLangenhove (eds) ,Rethinking Methods in Psychology,
Creswell, J. W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches, Second Edition, California: Sage Publication.
DeNora, T. (2000) Music in Everyday Life, Cambridge: Cambridge University Press.
Denzin, N. (2003) Strategies of Qualitative Inquiry, California: Sage Publications.
Flick, U. (2004) A Companion Qualitative Research, London: Sage Publication.
Glaser, B. G. and Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York: Aldine de Gruyter.
Holmes, C. et al. (2006) “Keep Music Live: Music and the Alleviation of Apathy in Dementia Subjects”, International Psycho geriatrics, Vol. 18(4): 623–630.
Imâni, M. (1388 [2009 A.D]) Mabâni Pârâdâymi Ravešhây-e Tahqiq Kammi va Keyfi dar Oloom Ensâni (Persian Translation of The Paradigmatic Qualitative and Quantitative Methods in the Humanities), Qom: Pažoohešgâh Hoze va Dânešgâh.
Jackson, J. (2001) “Youth and the Popular Music Business”, Queensland Journal of Educational Research, Vol. 17 (1):-.
Kosari, M. (1385 [2006 A.D]) “Honar va Moderniteh dar Irân” (Persian Translation of Art and Modernity in Iran), Majaleh Herfeh Honarmand, Vol.18 (85): 150-155.
Martin, P. J. (1995) Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music, Manchester: Manchester University Press.
O’Hara, K. and Brown, B. (2005) Consuming Music Together: Social and Collaborative Aspects of Music, Netherlands: Springer.
Patton, M. Q. (1987) How to Use Qualitative Methods in Evaluation, London: Sage Publications.
(1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, (2nd edition), Newbury Park, CA: Sage Publications.
Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods, (3rd edition), Cali
fornia: Sage Publications.
Pinn, A. B. (2003) The Religious and Spiritual Sensibilities of Rap Music, New York: New York University Press.
Qâsemi, V., Mirzâei, A. (1385 [2006 A.D]) “ Javânân va Hanjârhây-e Rasmi va Gheyr-e Rasmi Moosiqi Pâp ( Persian Translation of Youth and the Formal and Informal Norms of Pop Music), Nâme Oloom-e Ejtemâei, Vol.- ( 28): 98-122.
Samim, R., Qâsemi, V. (1388 [ 2009 A.D]) “Gerâyeš be Masraf Goonehây-e Moosiqi Mardom Pasand va Mizân Parxâšgari dar Miân Dânešjooyân” (Persian Translation of A Survey on the Relationship between Popular Music Consumption and Aggression among Students), Faslnâmeh Tahqiqât Farhangi, Vol.2 (8); 243-262.
Shuker, R. (1384 [2005 A.D]) Šenâxt Moosiqi Mardompasand (Persian Translation of Understanding Popular Music), Translated by Mohsen Elhâmiân, Tehrân: Moasese Farhangi Honari Mâhoor.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research, Second Edition, London: Sage Publications.
Timothy, J. D. (2005) Introduction: “The Sociology of Music: Sounds, Songs, and Society”, American Behavioral Scientist, Vol. 48 (-):1407-1409.
Traver, M. (2002) Qualitative Research through Case Studies, London: Sage Publications.
Zonis, E. (1377 [1998 A.D]) Moosiqi Kelâsik Irâni (Persian Translation of Classical Persian Musician Introduction), Translated by Mohammad Mehdi Poor, Tehrân: Entešârât Pârt.
CAPTCHA Image