نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

امروزه جنگ به یکی از مهم‌ترین معرّف‌های خاورمیانه در رسانه‌های غربی تبدیل شده است. با این حال، جنگ که به شکلی نازیبا، تصویری هولناک از خاورمیانه در اذهان عمومی به وجود آورده، به شکلی عادی در زندگی ساکنان خاورمیانه تکرار می‌شود. از طرفی جنبش‌های ضد جنگ در غرب انگشت اتهام خود را هم به سوی گروه‌های تروریستی این سوی عالم و هم سیاست‌مداران جنگ‌طلب خود نشانه رفته‌اند. این مقاله با تأکید بر روزمره شدن جنگ (به عنوان پدیده‌ای فرهنگی و چندبُعدی) در خاورمیانه و ضد جنگ در جوامع غربی (به‌ویژه امریکا) به بررسی این موضوع در چهار فصل می‌پردازد. به عبارت دیگر فرض اصلی نویسنده چنین است: جنگ به عنوان مفهومی فرهنگی در جوامع خاورمیانه (با تأکید بر ایران) همچون کلیّتی بر زندگی مردم سایه انداخته؛ به نحوی که به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است. در مقابل «ضد جنگ» در جوامع غربی (با تأکید اصلی بر جامعه امریکا)، در همین وضعیت و موقعیت قرار دارد. به همین منظور در این مقاله، از رویکردهای نظری مارکس، وبر، زیمل، لوکاچ، دوسرتو، فوکو، هال و فیسک استفاده می‌شود. داده‌های این مقاله در شرایط سال 1387 و به کمک روش‌های کیفی (گفتگو، مشاهده و تحلیل خبر) جمع‌آوری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

Abâzari, Y. (1377 [1998 A.D]) Xerad-e Jâme-enâsi (Persian Translation of Sociology), Tehrân: Tarh-e No.
Barker, C. (2003) Cultural Studies: Theory and Practice, London: Sage Publication.
De Certeau, M. (1998) “The Practice of Everyday Life” in Estory, J., Cultural Theory and Popular Culture, London: Prentice Hall.
Fiske, J. (1998) Understanding Popular Culture, London: Routledge.
Gardiner, M. (2000) Critiques of Everyday Life, London: Routledge.
Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London: Open University Press.
Kâzemi, A. (1384 [2005 A.D]) "Perâblemâtik-e Zendegi-e Roozmareh dar Motâleât Farhangi va Nesbat-e ân bâ Jâmee Irân" (Persian Translation of The Problematic of Everyday life in Cultural Studies in Iranian Society), Faslnâmeh Anjoman-e Irâni Motâleât Farhangi va Ertebâtât, Vol.- (4): 97-122.
Craib, Y. (1378 [1999 A.D]) Nazariyeh Ejtemâei Modern (Persian Translation of Modern Social Theory), Translated by Abbâs Moxber, Tehrân: Našr-e Âgah.
(1382 [2003 A.D]) Nazariyeh Ejtemâei Kelâsik (Persian Translation of Classical Social Theory), Translated by Šahnâz Mosâmâparast, Tehrân: Našr-e Âgah.
Lukacas, G. (1381 [2002 A.D]) Nazariyeh Român (Persian Translation of Theories of Novel), Translated by Hasan Mortazavi, Tehrân: Našr-e Qeseh.
Milner, A., Berwhate, G. (1385 [2006 A.D]) Darâmadi bar Nazariyeh Farhangi Român (Persian Translation of The Novel Cultural Theory: An Introduction), Translated by Jamâl Mohammadi, Tehrân: Entešârâ Qoqnoos.
Palmer, R. (1377 [1998 A.D]) Elm-e Hermonetic (Persian Translation of Hermeutics), Translated by MohammadSaeid Hanâei Kâšâni, Tehrân: Entešârât-e Hermes.
Ritzer, G. (1380 [2001 A.D]) Nazariyeh Jâmešenâsi dar Dorân-e Moâser (Persian Translation of Contemporary Sociological Theory), Translated by Mehdi Solâsi, Tehrân:Entešârât Elmi.
Saboori, M. (1381 [2002 A.D]) Jâmešenâsi Siâsi (Persian Translation of Political Sociology), Tehrân: Entešârât Soxan.
Smith, F. (1383 [2004 A.D]) Darâmadi bar Nazariyeh Farhangi (Persian Translation of Cultural Theories: An introduction), Transalted by Hasan Pooyân, Tehrân: Daftar-e Pažoohešhâ-e Farhangi.
Zimmle, G. (1377 [1998 A.D]) “Kalânšahr va Hayât-e Zehni” (Persian Translation of Metropolitan), Translated by Yoosof Abâzari, Nâme Oloom-e Ejtemâei, Vol.- ( 6): 53-66.
CAPTCHA Image