نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه «نقش به‌کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان‌های شاهین‌شهر در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 89-1388» بود. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان بر حسب میزان به‌کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معناداری داشت و با افزایش مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران، میزان مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان نیز ارتقا یافته بود. از طرفی میانگین مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان بر حسب میزان به‌کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی و بر حسب میزان به‌کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع قومی ـ نژادی نیز متفاوت و معنادار بود؛ از‌این‌رو می‌توان عامل به‌کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع قومی ـ نژادی و تنوع دینی ـ مذهبی) توسط مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر دانست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image