نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار پژوهشکده اسناد و مدارک علمی ایران

3 کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی خودرونوشته‌های تهران و اردبیل است. با اینکه خودرونوشته‌ها قابلیت این را دارند که بتوانند موضوعی برای مطالعه در علوم مختلف قرار گیرند، تاکنون مطالعه‌ای جامع و علمی در مورد خودرونوشته‌ها در ایران صورت نگرفته و فعالیت‌های انجام‌شده در این ارتباط تنها محدود به جمع‌آوری و دسته‌بندی نوشته‌ها شده است. در این پژوهش به این پدیده از دیدگاه علم زبان‌شناسی نگریسته شده است. مسائلی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از: بررسی نوع نماد‌های به‌کار‌رفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته‌ها، بررسی تأثیر نوع خودرو بر نوشته‌ها، بررسی گرایش خودرونوشته‌ها به لحاظ هویتی و مطالعه گرایش خودرونوشته‌های دارای مضمون اسم خاص به جنسیت خاص. نتایج مطالعه نشان می‌دهد خودرونوشته‌های این دو شهر از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریاضی بیشتر از نماد زبانی بهره برده‌اند و به لحاظ خط از میان خط‌های فارسی و لاتین بیشتر از خط فارسی برای نگارش استفاده شده است. در هردو شهر، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته‌ها تأثیر دارد و به لحاظ مضمون، بیشترین گرایش به مضمون مذهبی است. در هر دو شهر مورد مطالعه به لحاظ هویتی خودرونوشته‌ها بیشتر به سمت هویت ملی ـ اسلامی گرایش دارند. در مورد گرایش جنسیتی اسم‌های خاص در هر دو شهر تهران و اردبیل گرایش به جنسیت مذکر است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image