نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران

چکیده

جامعه ایران به دلیل اختلاط قومی و فرهنگی نیازمند زمینه‌‌های آموزشی و رسانه‌‌ای ‌‌بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت‌‌های مختلف می‌‌تواند زمینه‌‌های شکل‌گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این‌صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت‌‌های قومی و دینی تحت‌تأثیر آثار منفی آن قرار می‌‌گیرند. در این راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شکل‌گیری ذهنیت‌‌ها و انگاره‌‌های اخلاقی و فرهنگی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. این نوع آموزه‌‌های بین‌فرهنگی می‌‌تواند افراد جامعه را نسبت به تفاوت‌های فرهنگی هوشیار و آگاه سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را برای آنها درونی کند. آموزشی که براساس عدالت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد. در واقع در پرتو شهروندی خوب که ناشی از عنصر نظام حقوقی مؤثر است، به رسمیت شناختن شهروندان (به حساب آوردن همه شهروندان) و انگیزه‌‌های تعلقی، به جایگاه اقلیت‌‌ها و روابط بین‌فرهنگی پرداخته می‌‌شود. در این مقاله تلاش خواهد شد به قانون اساسی به‌عنوان تکیه‌گاه حقوقی جایگاه اقلیت‌‌های فرهنگی (دینی و قومی) توجه شود، همچنین دو نهاد فرهنگی جهت‌دهنده به ارتباطات بین‌فرهنگی، یعنی آموزش و رسانه، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

Ameli, S. & Merali, A. (2004) British Muslim`s Expectations of the Government:
Dual Citizenship: British, Islamic or Both, Obligation, Recognition, Respect and
Belonging, London: Islamic Human Right Commission.
Âmeli, S. (1380 [2001 A.D]) “Do Fazâi Šodan-e Kore-h Zamin va Tosse-h Vâqei-Majâzi:
Sâxeshâ-ye Kârbordi-ye Arzyâbi-ye Fazâ-ye Webi-ye Irani” (Persian Translation of
Dual Space Of World and Virtual-Real Development: Functional Indexes of Assess of
Persian Web Space), in Saeed Reza Ameli, Majmoe-h Maqâlât-e Noxostin Kârgâh-e
Arzyâbi-ye Fazâ-ye Majâzi-ye Irani, Tehran: Šorâ-ye Ali-ye Etelâ Resâni.
Âmeli, S. (1380 [2001 A.D]) “Jahâni Šodan, Šahrvandi va Din” (Persian Translation
of Globalization, Citizenship and Religion), in Nâme-h Ulom-e Ejtemâi, Vol.- (18):
167-200.
Âmeli, S. (1382 [2003 A.D]) “Do Jahâni Šodanha va Jâme-h Jahâni-ye Ezterâb”
(Persian Translation of Dual Globalizations and World Risk Society), in Nâme-h
Ulom-e Ejtemâi, Vol. 21 (11): 143-174.
Arts, B. & Buizer, M. (2008) Forests, Discourses, Institutions: A Discursive-
Institutional Analysis of Global Forest Governance, Forest and Nature Conservation
Policy Group , Wageningen University and Research Centre: The Netherlands.
Bennett, M. (1986) “A Developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity”, in
International Journal of Intercultural Relations, Vol. 10(2): 179-195.
De Neve, E. (2007) “The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping
the EU”, in Journal of European Integration , Vol. 29(4): 503-521.
Foucault, M. (1994) Power, New York: New Press.
Frederiks, M. (2009) “World Christianity: A Training School for Multiculturalism”, in
Exchange , Vol. 38 (1): 3-20.
Freeland, H., Crain, M. et al (1995) Recasting Ritual: Performance, Media, Identity,
London: Routledge.
Freeman, L. (2005) “Black Homeownership: The Role of Temporal Changes and
Residential Segregation at the End of the 20th Century”, in Social Science Quarterly ,
Vol. 86(2): 403-426.
Gilbert, L. (2008) “The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage”, in
International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 32 (4), pp. 1035-1036.
Gosh, R. (2004) “Public Education and Multicultural Policy in Canada: The Special
Case of Quebec”, in International Review of Education , Vol.50 (5): 543-566.
Guirdham, M. (1999) Communicating Across Cultures , US: Purdue University Press.
Hagendoorn, L. (1995) “Intergroup Biases in Multiple Group Systems: The Perception of
Ethnic Hierarchies”, in European Review of Social Psychology, Vol. 6 (6): 199-228.
Jackson, R. (2004) “Intercultural Education and Recent European Pedagogies of
Religious Education”, in Intercultural Education , Vol. 15(1): 3-14.
Johanna, L. (2005) “Reflections on Interculturality in Relation to Education and Work”,
in Higher Education Policy , Vol. 18(4): 397-407.
Kelly, P. (2002) Multiculturalism Reconsidered , London: Polity Press.
Liddicoat, A. (2009) “Communication as Culturally Contexted Practice: A View from
Intercultural Communication”, in Australian Journal of Linguistics, Vol. 29(1), pp.
115-133.
Martin, J., & Nakayama, T. (2007) Experiencing Intercultural Communication,
Columbus: McGraw Hill.
Matsumoto, D., Yoo, S., LeRoux, J. (2006) “Emotion and Intercultural Communication”,
in Handbook of Applied Linguistic , Vol. 7 (-): 66-92.
Nektaria, P. (2004) “Intercultural Education and Practice in Greece: Needs for Bilingual
Intercultural Programmes”, in Intercultural Education, Vol. 15 (3):317-329.
Penni, C. (2007) “Intercultural Approaches to Using Children`s Literature Websites”, in New
Review to Children`s Literature and Librarianship, Vol. 13(1): 77-100.
Rogers, E., Hart, W., Mike, Y. (2002) “Edward T. Hall and the History of Intercultural
Communication: The United States & Japan”, in Keio Communication Review, Vol.
- (24): 3-26.
Samovar, L., Porter, R. & McDaniel, E. (2006) Intercultural Communication: A Reader,
USA: Thomason and Wadsworth.
Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications (2002), Swedish
Integration Policy for the 21st Century.
Toomy, S. (1999) Communicating Across Cultures, New York: Guilford Press.
Trujillo-Dalbey, F. (2002) “Managing Intercultural Conflict Effectively”, in International
Journal of Intercultural Relations , Vol. 26 (3): 334-337.
Van, D. (1382 [2003 A.D]) Motâleâti dar Tahlil-e Goftmân: az Dastor-e Matn ta
Goftmânkâvi-ye Enteqâdi (Persian Translation of Critical Discourse Analysis),
Edited by Mehran Mohâjer, Mohammad Nabavi, Tehran: Markaz-e Motâleât va
Tahqiqât-e Rasâne-h.
Watt, P. (2006) “An Intercultural Approach to Integration”, in Translocation , Vol. 1(1):
154-163.
CAPTCHA Image