نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

با توجه به آنکه فرهنگ مصرفی امروزه خصوصیت اصلی جامعة مدرن قلمداد می‌شود و فرهنگ جامعة ایران نیز  در نتیجة تبادلات فرهنگیِ اثرگذار، درحال گذار به وضعیت مدرن محسوب می‌شود، ارائة تصویری از فرهنگ مصرفی جامعة ایران می‌تواند به ارائة تحلیلی دقیق از نحوة گذار از جامعة سنتی به مدرن منجر گردد. در این مقاله داده‌های پیمایش ملیِ گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران، پیرامون بررسی گذران اوقات فراغت مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته است. از آنجا که الگوهای گذران اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ مصرفی است، تلاش شده با گونه‌ شناسی‌ها و طبقه ‌بندی‌های ثانویه بر روی داده‌های پیمایش فوق‌الذکر، نیم‌رخی تحلیلی از فرهنگ مصرفی جامعة ایران ارائه گردد. جامعة آماریِ تحقیقی که داده‌های آن مورد استفادة این مقاله قرار گرفته است تمامی شهرها و روستاهای کشور است. نمونه نیز به شیوة خوشه‌ای چند مرحله‌ای اخذ شده است. در نهایت با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از 9000 نمونه این نتیجه حاصل شده که الگوهای گذران اوقات فراغت به شش دسته قابل طبقه‌بندی است و هرکدام از این دسته‌ها گویای شکل خاصی از فرهنگ مصرفی در جامعة ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image