نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 ارزش­های فرهنگی، مجموعه‌ای از رفتارها، نگرش­ها و باورهای افراد در هر فرهنگ است. سنجش ارزش­های فرهنگی نیازمند ابزارهای معتبر ‌شناختی است که از سوگیری آزمودنی و آزمون‌گر متأثر نباشد. هدف از این مطالعه طراحی معماهای اجتماعی- شناختی به‌عنوان یک سنجه ضمنی برای ارزش­های فرهنگی و بررسی اعتبار آن است. این مطالعه مقطعی در 308 نفر با میانگین سنی 68/22 سال اجرا شد. ابزار مورد استفاده معماهای طراحی شده و پرسش‌نامه ابعاد فرهنگی هافستد بود. آزمون هم‌بستگی پیرسون برای بررسی روایی و آزمون کای‌دو برای مقایسه پاسخ‌های دو جنس استفاده شد. بین معماهای طراحی شده برای هر ارزش فرهنگی با مقیاس­های جمع‌گرایی (P<0.01) مردانگی (P<0.05)، تحمل ابهام (P<0.05) و ساختار قدرت (P<0.01) هم‌بستگی معنی­داری وجود دارد. افراد مورد بررسی جمع گرا، مردگرا، پذیرنده ابهام و طرفدار سطح متوسطی از قدرت توزیع شده بودند. زنان آینده‌نگری بیشتری نسبت به مردان داشتند (P<0.01). بر اساس یافته های این مطالعه سنجش ارزش­های فرهنگی با استفاده از آزمون ضمنی معماهای شناختی- اجتماعی امکان‌پذیر است و ابزار طراحی شدة مطالعه حاضر ابزاری معتبر برای سنجش ارزش‌های فرهنگی است. 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image