نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس بوده است. در این مقاله تلاش شده است که ضمن توجه به مطالعات و نظریات پیشین، هویت اجتماعی جوانان در عرصه فرآیند جهانی‌شدن مورد مطالعه قرار گیرد. از آ‌‌‌نجا که این فرآیند، ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد، در اینجا به مطالعه ارتباط سبک زندگی به‌عنوان پدیده‌ای مدرن و مرتبط با فرآیند جهانی‌شدن با هویت اجتماعی پرداخته شده است. نظریة مورد مطالعه عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز بوده است. متغیر سبک زندگی به‌عنوان متغیر مستقل شامل: مصرف محصولات فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، میزان استفاه از رسانه‌ها و الگوی خرید و هویت اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته شامل: هویت مذهبی، هویت جنسیتی، هویت ملّی، هویت قومی، هویت گروهی و هویت بدنی می‌باشد. روش تحقیق، پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. شیوه نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی سهمیه‌ایچند مرحله‌ای و حجم نمونه 406 نفر است. یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین متغیرهای: سبک زندگی مذهبی و سبک زندگی موسیقایی ــ سنتیبا هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی‌دار و بین متغیرهای: سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن و سبک زندگی معطوف به بدن ارتباط منفی و معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسیقایی - مدرن، سبک زندگی موسیقایی - سنتی، سبک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی دوستانه در مجموع نزدیک به 7/62 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image