نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی دو بعد عینی و ذهنی دارد. کیفیت زندگی در بعد عینی مستلزم تمام مصادیقی است که در سطح روابط اجتماعی، دارایی‌ها، تملکات فردی، و ساختارهای اجتماعی، به عنوان شاخص‌های زندگی برتر شناخته می‌شوند. در بعد ذهنی هم این مفهوم به معنای میزان رضایت فرد از شرایط خویش است. اگرچه این مفهوم را می‌توان به صورت کمی و با مطالعه شاخص‌های مرتبط با آن سنجید، ولی امکان مطالعه کیفی این مفهوم نیز وجود دارد. با بررسی ماهنامه مرزهای نوــ نشریه‌ای که در دوران پهلوی دوم منتشر می‌شد ــ کیفیت زندگی امریکایی بازنمایی شده در این نشریه مطالعه شده است. ارتباط‌سازان این نشریه درصدد بودند با ارائه تصاویری از جامعه امریکا، ذهن مخاطب ایرانی خویش را نسبت به پذیرش این مدعا که ایالات متحده کشوری مدرن و دارای کیفیت زندگی برتر است متقاعد کنند و از این طریق جامعه ایرانی را برای پذیرش روند نوسازی امریکایی در ایران آماده سازند. تحلیل انتقادی گفتمان حاکم بر این نشریه در دهه 1340ش. ایدئولوژی پنهان ماهنامه مذکور را عیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

Assmann J. Czaplicka, J (1995), Collective Memory and Cultural Identity, New German Critique, No. 65.
Creel, G (1920), How We Advertised America; the First Telling of the Amazing Story of the Committee on Public Information that Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe. New York: Harper & Brothers.
Diener, Ed. Sapyta, Jeffrey J. Suh, E (1998), Subjective Well-Being Is Essential to Well-Being, Psychological Inquiry, Vol. 9, No. 1, pp. 33-3.
Helgeson, V. S (2003), Social Support and Quality of Life. Quality of Life Research, Vol. 12, Supplement: Multidisciplinary Perspectives on Health-Related Quality of Life, pp. 25-31.
Izadi, F (2007), U.S. Public Diplomacy: The Case of Iran (paper presented at the annual convention of National Communication Association, Chicago, IL, November 2007).
Keith, K. D (2001),International Quality of Life: Current Conceptual, Measurement, and Implementation Issues’ in Glidden, Laraine Masters (ed) International Review of Research in Mental Retardation 24, San Diego: Academic Press
Larson, J. S (1993) the Measurement of Social Well-Being, Social Indicators Research, Vol. 28, No. 3, pp. 285-296.
Liu, B. C (1974) Quality of Life Indicators: A Preliminary Investigation, Social Indicators Research, Vol. 1, No. 2, pp. 187-208.
Liu, B. C (1975), Quality of Life: Concept, Measure and Results, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 34, No. 1, pp. 1-13.
McCall, S (1975),Quality of Life, Social Indicators Research, Vol. 2, No. 2, pp. 229-248.
Murray, C (1989), In pursuit of happiness and good government, Simon & Schuster.
Sandøe, P (1999), Quality of Life: Three Competing Views, Ethical Theory and Moral Practice, Vol. 2, No. 1, Quality of Life: The Concept and Its Application in Health Care, pp. 11-23.
Schmidt, R. F (2007), Encyclopedia of Pain, Springer.
Shaw, A (1977), Defining The Quality of Life, The Hastings Center Report, Vol. 7, No. 5, p. 11Published.
Weininger, E. B. and Lareau A (2007), “Cultural Capital.” Encyclopedia of Sociology. Ed. George Ritzer. Oxford, UK: Blackwell.
Āshinā, H (1384 [2005A.D]), Dīplumāsī-i Farhangī-i Āmrīkā dar Īrān: Anjuman-i Īrān va Āmrīkā. Faslnāma-i Mutāli’āt-i Tārīkhī, No. 9.
Ismā’īlī, H. R (1390 [2011A.D]), Inqilāb va Farhang-i Siyāsī-i Īrān. Tehrān: Daftar-i Adabīyyāt-i Inqilāb-i Islāmī.
Ismā’īlī, H (1390 [2011A.D]), Ummat va Hambastigī-iFarhangī: Rūykard-i Huviyyat-garā. Tehrān: Imām Sādiq University.
Īzadī, F & Saqqā-i Bī-rīyā, H (1387 [2008A.D]), Tahlīl-i Guftmān-i Sarmaqāla-hā-i Rūznāma-hā-i barjasta-iĀmrīkā darbāra-i Barnāma-i Hasta-’ī-i Īrān. Translated by J. Akbarzāda, Faslnāma-I Risāna, Vol. 19, No. 1.
Engelhart, R (1373 [1994A.D]), Tahavvul-i Farhangī dar Jāmi’a-i Pīshrafta-i San’atī. Translated by M. Vatar, Tehrān: Markaz-i Mutāli’āt va Tahqīqāt-i Farhangī Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmī.
Ābādīyān, H (1387 [2008A.D]), Du Daha-i Vāpasīn-i Hukūmat-i Pahlavī. 3rd Edition, Tehrān: Mu’assisa-i Mutāli’āt va Pazhūhish-hā-i Siyāsī.
Bill, J (1371 [1992A.D]), Shīr va Uqāb. Translated by F. Birilyān, Tehrān: Fākhta.
Durant, W (1336 [1957A.D]), Tārīkh-i Falsafa. Translated by A. Zāryāb Khuyī, 20th Edition, Tehrān: Ilmīva Farhangī.
Rawhānī, H (1361 [1982A.D]), Barrasīva Tahlīlī az Nihzat-i Imām Khumaynī. Tehrān: Ofset.
Simmel, G (1372 [1993A.D]), Kalān-shahr va Hayāt-i Zihnī. Nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, Vol. 2, (Yusof­_i Abazari) No. 3. Tehran University.
Shīrāzī R., H (1387 [2008A.D]), Chīstīva Chigūnagī-i Tahqīqāt-i Kayfī Ravish-i Tahlīl-i Guftmān. Nigarish-i Rāhburdī. No. 93-94.
Abdī, A & Gūdarzī, M (1387 [2008A.D]), Tahavvulāt-i Farhangī dar Īrān. Tehrān: Ravish.
Ghaffārī, Gh. & Umīdī, R (1388 [2009A.D]), Kayfīyyat-i Zindagī Shākhis-i Tawsi’a-i Ijtimā’eī. Tehrān: Shīrāza.
Fairclough, N (1387 [2008A.D]), Tahlīl-i Intiqādī-i Guftmān. Team of Translators, 2nd Edition, Tehrān: Daftar-i Mutāli’āt va Tawsi’a-i Risāna-hā.
Kajbāf, M. B. & others (1390 [2011A.D]), Rābita-i Sabk-i Zindagī-i Islāmī bā Shādkāmīdar Rizāyat azZindagī-I Dānishjūyān-i Shahr-i Isfahān. Ravānshināsīva Dīn, Vol. 4, No. 4.
Galloway, S (2005), in: Bihzīstīva Kayfīyyat-i Zindagī; Sanjish-i Mazāyā-i Farhang va Varzish, Murūrī bar Mutāli’āt-i anjām shuda va yik maqāla-i tafsīrī. Translated by M. M. Hassan-pūr & Yāsaman Fānī, Tehrān: Imām Sādiq University.
Mukhtārī, M. & Nazarī, J (1388 [2009A.D]), Jāmi’a-shināsī-i Kayfīyyat- Zindagī. Tehrān: Jāmi’a-shināsān.
Marz-hā-i No, (Monthly): 1349, No. 7; 1350, No. 6; 1343, Vol. 9, No. 1-2; 1344, Vol. 10, No. 1, Vol. 9, No. 3, 11, 12.
Mahdavī Kanī, M. S (1387 [2008A.D]), Dīn va Sabk-i Zindagī. Tehrān: Imām Sādiq University.
CAPTCHA Image