نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه نور شهرکرد

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

4 کارشناس روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور شهرکرد

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین سهم هریک از عوامل جنسیت، وضعیت اقتصادی، بومی یا غیر بومی بودن و طول مدت استفاده از پیامک در پیش بینی میزان دریافت پیامک از دوستان همجنس و نیز دوستان غیر همجنس در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان بودند. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد وضعیت اقتصادی می تواند به طور معنی داری میزان دریافت پیامک از دوستان همجنس در دانشجویان را پیش بینی کند (P=0.00)؛ اما اضافه کردن هریک از متغیرهای دیگر سبب افزایش معنی دار قدرت پیش بینی میزان دریافت پیامک از دوستان همجنس در دانشجویان نشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام همچنین نشان داد که جنسیت می تواند به طور معنی داری میزان دریافت پیامک از دوستان غیر همجنس در دانشجویان را پیش بینی کند (P=0.00)؛ اما اضافه کردن هریک از متغیرهای دیگر سبب افزایش معنی دار قدرت پیش بینی میزان دریافت پیامک از دوستان غیر همجنس در دانشجویان نمی شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image