نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شبکه­های اجتماعی به دلیل کارکردها و تعاملات گسترده خود مورد توجه شمار زیادی از دانشگاهیان و محققان صنایع قرار گرفته‌اند. این شبکه­ها، که عمدتاً با کارکردهای مختلفی مورد استفاده قرار می­گیرند، ساختارها و ویژگی­های منحصر به فردی دارند که، بسته به هدف طراحی آنها، می­تواند طیف وسیعی را در بر گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نیازها، چالش­ها، و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل­گیری شبکه اجتماعی کنش‌گران مدیریت فناوری و نوآوری ایران است. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای کنش‌گران جامعه مدیریت فناوری ایران به منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی علمی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز، جستجوی مطالب، و اطلاع از وضعیت دوستان، از جمله مهم­ترین علل عضویت در شبکه­های اجتماعی است. با توجه به نتایج به دست آمده، از دیدگاه مخاطبان این حوزه دانشی، ضعف فرهنگی در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل، و ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اساسی­ترین چالش­های پیش­ روی شبکه کنش‌گران مدیریت فناوری و نوآوری است. مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر پایداری شبکه «ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمی اعم از مقالات، کتب و... در حوزه مدیریت فناوری»، «اعلام نیاز پروژه­های پژوهشی مرتبط» و «ارائه خدمات آموزش مجازی» است.

Boyd, D.M., Ellison, N.B (2007), Social network sites: definition, history, and scholarship, Journal of Computer Mediat. Commun. 13(1), article 11.
Benevenuto, F., Rodrigues, T., Cha, M., Almeida, V (2012), Characterizing user navigation and interactions in online social networks. Inform. Sci. 195, 1–14.
Barnes, J (1954), Class and Committees in a Norwegian Island Parish, Human Relations, 39-58.
Wasserman, S, Faust, K (1994), Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press. pp. 1–27.
Alexander,R, Koch,M, (2008), Functions of Social Networking Services, the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems
Boyd, D (2006), Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing community into beingon social network sites, First Monday, 11 (12), Retrieved July 21, 2007 from, http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1418/1336
Colline, P, Rahilly, K, Richardson, I. & Third, A (2010), the benefits of social network sites, University of Western Sydney and Murdoch University.
Hillstrom L (2009), Online Social Networks, Lucent Book.
Baran, Stanley J (2010), Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture-6/E.
Palonen, T., & Hakkarainen, K (2013), Patterns of interaction in computersupported learning: A social network analysis. In Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 334-339).
Leenders, R. T. A., Van Engelen, J. M., & Kratzer, J (2003), Virtuality, communication, and new product team creativity: a social network perspective.Journal of Engineering and Technology Management, 20(1), 69-92.
Watts, D. J., Dodds, P. S., & Newman, M. E (2002A.D), Identity and search in social networks. science, 296(5571), 1302-1305.
Pfaffenberger, B (2004), The USENET Book: Finding, Using, and Surviving News- groups on the Internet”. Addison Wesley, New York, NY, USA.
Qāne’ī-rād, M. A (1385 [2006A.D]), Vaz’īyyat-i Ijtimā’e-i Ilmī dar Ulūm-i Ijtimā’eī. Nāma-i Ulūm-i Ijtimā’eī, No. 27.
Bashīr, H. & Afrāsyābī, M. S (1391 [2012A.D]), Shabaka-hā-i Ijtimā’eī-i Internetī va Sabk-i Zindigī-i Javānān: Mutāli’a-i Mawridī-i Buzurgtarīn Jāmi’a-i Majāzī-i Īrāniān. Tahqīqāt-i Farhangī-i Īrān, Vol. 5, No. 1.
Harīrī, N. & Anbarī, A. M (1391 [2012A.D]), Sanjish-i Qābilīyyat-hā-i Shabaka-hā-i Ijtimā’eī-i Takhassusī Webī-i Fārsī va Irā’a-i Rāhkār-hā-i Munāsib barāy-i Bihina-sāzī-i īn Shabaka-hā dar Īrān. Pazhūhish-nāma-i Pardāzish va Mudīrīyyat-i Ittilā’āt, 28 (2): 455-477.
Murādī, Sh. Rajab-pūr, M. Kīyān-irthī, F. Hājlū, N. Rādbakhsh, N (1393 [2014A.D]), Angīza-hā-i Istifāda az Shabaka-hā-i
Majāzī-i Ijtimā’eī. Farhang dar Dānishgāh-I Islāmī, No. 10, p. 95.
CAPTCHA Image