نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دپارتمان جامعه‌شناسی

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پول ابزار و روان‌کننده‌ مبادلات اقتصادی است که با گذشت زمان ابعاد اجتماعی آن گسترش یافته است و از یک ابزار صرفاً اقتصادی به ابزاری برای انجام مبادلات گوناگون تبدیل شده است. ارزش اقتصادی پول در جامعه در اشکال گوناگونی بروز می‌کند که یکی از آنها پس‌انداز، به معنای انباشت پول و استفاده از آن در شرایط خاص، است. زنان، به عنوان نیمی از جامعه، رویکرد خاصی به پول و پس‌انداز دارند و این پژوهش در صدد بررسی این نگاه و تغییرات استراتژی نگرش به پول و پس‌انداز در میان زنان متأهل است.
زنان مطالعه شده در این پژوهش شامل زنان متأهل شاغل و خانه‌دار، بین سنین 20 تا 70 سال، است که با روش کیفی پدیدارشناسی، مشاهده و درباره‌ پس‌انداز با آنها مصاحبه شده است.
 
یافته‌های این تحقیق انواع پس‌انداز، چگونگی آن، شیوه‌ انتقال، و مکانیزم و اشکال مصرف پس‌انداز را از نظر زنان نشان می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که پول ابزاری اقتصادی است، اما شرایط اجتماعی در نگرش و رفتار با آن تأثیر داشته و پس‌انداز را، که ماده‌ اقتصادی دارد، به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

Baker Wayne E. & Jimers0.5tructural, the American Behavioral Scientist, 35, 6, pp 678- 693
Deflem, Mathieu (2003), The Sociology of the Sociology of Money, journal of classical Sociology, vol. 3, pp 67- 96
Grase, Pamela J. (2008), nursing ethics ans professional responsibility in advanced practice, Malloy, USA
Moustakas, C. (1994), Phenomenological research methods, Thousand Oaks, CA: Sage
Zelizer A. Viviana, (2000), Money, In Edgar E. Borgatta & Rhonda J. V. Montgomery (Eds), Encyclopedia of Sociology, pp 1888- 1894, New York: Macmillan.
Azkīyā, M. & Darbān-i Āstāna, A (1382 [2003A.D]), Ravish-hā-i Kārburdī-i Tahqīq. Tehrān: Kayhān.
Baker, W. E. & Jimerson, J. B (1374 [1995A.D]), Jāmi’a-shināsī-i Pūl. Translated by M. R. Atā’eī, Farhang va Tawsi’a, Vol. 4, No. 18, pp. 31-36.
Tepperwein, K (1386 [2007A.D]), Rāz-i Pūl. Translated by K. Karamī, Tehrān: Nasl-i Naw-andīsh.
Rezā’eī, A (1389 [2010A.D]), Barrasī-i Raftār-i Masraf va Pas-andāz dar Chārchūb-i Mudil-i Rushd-i Ni’u-kilāsīk. Tahqīqāt-i Iqtisādī, No 92, pp. 125-152.
Sadr-i Nabavī, R. & others (1390 [2011A.D]), Barrasī-i Jāmi’a-shinākhtī-i Dalā’īl-i Pas-andāz Kardan va Shīva-hā-i ān Nazd-i Mardum-i Mashhad bi Ravish-i Rūyish-i Nazarīyya, Mutāli’āt-i Ijtimā’eī, No. 12, pp. 96-131.
Farhādī, M (1388 [2009A.D]), Insān-shināsī-i Yārīgarī. Tehrān: Thālith.
Qadīrī Asl, B (1378 [1999A.D]), Sayr-i Andīsha-i Iqtisādī: Rūyārūyī-i Maktab-hā az Aflātūn tā ba’d az Keynes. Tehrān: Tehran University.
Qurbānī, M. & Parma, Z (1383 [2004A.D]), Tavarrum va Pas-andāz-i Khānivār-hā-i Rūstāyī. Pazhūhish-i Iqtisādī-i Īrān, No. 19, pp. 169-187.
Creswell, J (1391 [2012A.D]), Pūyish-i Kayfī va Tarh-i Pazhūhish: Intikhāb az Mīyān-i panj Rūykard. Translated by H. Dānāyī fard & H. Kāzimī. Tehrān: Saffār.
Muhammadī, B (1390 [2011A.D]), darĀmadī bar Ravish-i Tahqīq-i Kayfī. Pazhūhishgāh-i Ulūm-i Insānī va Mutāli’āt-i Farhangī.
Weber, M (1384 [2005A.D]), Iqtisād va Jāmi’a. Translated by A. Manūchehrī and others, Tehrān: Samt.
Hūman, H. A (1390 [2011A.D]), Rāhnumā-i Amalī-i Pazhūhish-i Kayfī. Tehran: Samt, 3rd Edition.
Yung, C. G (1387 [2008A.D]), Siminār-ii Zartusht-i Nietzsche. Translated  by S. Habīb,Tehrān: Kārvān.
CAPTCHA Image