نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه فرآیند بازنمایی در رسانه ها از حوزه های مهم پژوهشی در مطالعات فرهنگی است. ما در این مقاله، تحت تاثیر رویکرد برساخت گرایانه بازنمایی استوارت هال، اشکال بازنمایی رسانه ای قومیت را در مجموعه های تلویزیونی ایرانی بررسی می کنیم. برای این منظور، دو مجموعه اگه بابام زنده بود و آهوی ماه نهم را به شیوه ای کیفی تحلیل کرده ایم. پرسش اساسی ما حول عدالت بازنمایی قومیتی در شبکه های تلویزیون سامان یافته است. همچنین نقد دورنی بر اساس مقایسه اشکال بازنمیی قومیت ها، براساس مصوبات اهداف، محورها و اولویت ها و سیاست های تولید، تامین و پخش توجه کردیم. براساس نتایج، می توان داوری کرد که نمایش قومیت به نوعی رویه نابرابر و ناعادلانه در ترسیم گروههایی از جامعه دلالت دارد. این نحوه مواجهه با نقش های قومیت، وضعیت مبهمی را به وجو می آورد که همه قومیت ها و اقلیت های جامعه را در قالب نقشی غیر جدی ( حاشیه ای) و گاه منفی در معرض دید همگان قرار می دهد. در حاشیه بودن، حالات اظهاری و اشکل بیانی بازگیران قومیتی را محدود می کند و قیودی مضاعف پیش پای سوژه های اقلیت می نهد: سوژه هایی به منزله کسانی که در حوزه عمومی سخن می گویند.

کلیدواژه‌ها

Storey, John (1386 [2007 A.D]), Motâleât-e Farhangi Darbâreh-ye Farhang-e Âme-h
(Persian Translation of Cultural Studies on Popular Culture), Translated by Hossein
Pâyande-h, Tehran: Âgâh.
Suzan, H. (1381 [2002 A.D]), Mafâhim-e Kelidi dar Motâleât-e Sinamâi (Persian
Translation of Key Concepts in Cinema Studies), Translated by Fatâh Mohammadi,
Tehran: Hezâre-h Sevom.
Fiske, John (1380[2001 A.D]), Farhang-e Television (Persian Translation of Television
Culture), Translated by Možgân Boromand, Organon, No. 19.
Sâzmân-e Sedâ va Simâ-ye Jomhori-ye Islami-ye Iran (1384 [2005 A.D]) Vol. 7(14):
125-142, Ahdâf, Mehvarhâ, Olaviyathâ va Siyâsathâ-ye Tolid va Tamin va Paxš,
Markaz-e Tarh va Barnâmehrizi-ye Moâvenat-e Tahqiqât va Barnâmehrizi
Barker, C. (2004) The Sage Dictionary of Cultural Studies , London: Sage publication.
Grey Herman, S. (2005) Cultural Moves: African Americans and the Politics of
Representation , California: University of California Press.
Hall, S(ed). (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices,
London: Sage Publication.
Hall, S. (1996) “New ethnicities” ,in David Morley & K.H. Chen (eds), Critical
Dialogues in Cultural Studies , London: Routledge.
Julien, I & Mercer ,K. (1996) “ De Margin and De Center ”, in David Morley & K.H.
Chen (eds), Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge.
McRobbie, A. (2005) The Uses of Cultural Studies , London:Sage publication.
Meijer Cosera, I. (2001) “The Color of Soap Opera: An analysis of Professional speech on
the representation of ethnicity ”, Europian Journal of Cultural Studies,Vol.4(2):207-
230.
Poindexter, P.M & Laura, S & Don, H. (2003) “Race and Ethnicity in Local Television
News: Framing, Story Assignments, and Source Selections”, in Journal of
Broadcasting & Electronic Media ,Vol.47(4):-..
Saeed, A. (2007) “Media, Racism and Islamophobia: The Representation of Islam and
Muslims in the Media”, in Sociology Compass, Vol. (2): 443-462.
Tulloch, J.(1993) “Television and black Britons”, in Andrew Goodwin and Garry
Whannel (eds), Understanding Television , London: Routledge.
CAPTCHA Image