نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله با مطالعه وضعیت امروز دانشگاه های ایران از طریق تحقیق درباره احوالات زندگی دانشجویی، سعی دارد ابعاد هویت حرفه ای دانشجویان را بررسی نماید. هویت حرفه ای یک هویت اجتماعی است و در ارتباط با دیگران و از طریق یادگیری و آموزش عملی و تجارب حرفه ای ایجاد می شود. برای دانشجویان، آغاز رسمی حرفه اجتماعی، همزمان است با آغاز مطالعات که از طریق آموزش های عملی مربوط به رشته تحصیلی، شکل گیری هویت حرفه ای آنها تشدید و تقویت می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، هویت حرفه ای دانشجویان دارای دو بعد هویت علمی و هویت شخصی است.هویت علمی دانشجویان از طریق گرایش ها و نگرش ها و نیز تلاش ها و کنش های علمی دانشجویان شکل می گیرد. هویت شخصی نیز درک و تصوری است که دانشجو ازخودش به عنوان یک کنشگر علمی و در محیط دانشگاهی به دست می آورد. همچنین توسعه هویت حرفه ای با موقعیت فرد در درون جامعه در ارتباط است، ازاین رو، جنس، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، حمایت های خانواده و دوستان، محیط و شبکه های اجتماعی فرد در شکل گیری هویت حرفه ای وی موثرند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image