نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدة ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 کارشنا س ارشد جامعه شناسی، مدرس دانشگاه پیا منور.

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزمرۀ جوامع، به­ویژه در میان قشر جوان است. جاذبۀ اینترنت باعث شده است که بسیاری از جوانان به جای تعاملات و دوستی‌های رو در رو به سمت دوستی‌ها و روابط اینترنتی کشیده شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاه‌های گیدنز است. روش پژوهش پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته گردآوری شده است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهند، از بین آنان 372 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. رابطۀ مشاهده شده بین متغیر نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف و متغیرهای نشان‌گر میزان و نحوۀ استفاده از اینترنت نشان می‌دهند که استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستی اینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده و مطابق با دیدگاه گیدنز می‌توان گفت که افزایش کنش متقابل الکترونیکی ارزش‌ها و نگرش‌های سنتی در مورد رابطۀ بین دو جنس را تغییر داده است. رابطه‌ی مثبت مشاهده شده بین سن دانشجویان و نگرش به دوستی اینترنتی نشان‌گر نقش عامل زمان و فضا بر روی تغییر نگرش‌ها است. در مجموع، با توجه به دیدگاه‌های گیدنز، گسترش کاربرد اینترنت به عنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکل‌گیری معانی اجتماعی جدید مانند دوستی اینترنتی با جنس مخالف نقش داشته است که از ویژگی‌های بارز جهان مدرن است.

کلیدواژه‌ها

Āzad Armaki, T., Šarifi Sā'I, M., Isāri, M., & Tālebi, S. (1390 [2011 A.D.]). Senxšenasi-ye olguha-ye ravābet-e jensi-ye piš az ezdevāj. Jāme'e pajuhi-ye farhangi. 2 (2), 1-34.
Āzad Armaki, T., Zand, M., Xazā'i, T. (1381 [2002 A.D.]). Ravand-e  taghyirat-e farhangi va ejtema'i-ye xānevāde-ye tehrāni tey-e se nasl. Faslnāme-ye olum-e ensāni-ye Dnešgāh-e Al-Zahrā. 12, 13 (44, 45), 1-24.
Bāstāni, S. (1386 [2007 A.D.]). Šekāf-e jensiyati dar kārbord-e kāmpiyuter va internet, Barresi-ye dānešjuyān-e dānešgāh hā-ye šahr0e Tehrān. Faslnāme-ye motāle'āt-e zanān. 5 (1), 45-64.
Briggle, A. (2008). Real Friends: How the Internet Can Foster Friendship. Ethics and Information Technology. 10, 71-79.
Burwood, L. (1999). How Can We Assess whether It Is Rational to Fall in Love. Journal of Social Philosophy. 30 (2), 223-235.
Castells, M., Ince, M. (1384 [2005 A.D.]). Goft o guhā-yi bā mānuel kāstelz. (Persian translation of Conversations with manual Castells). Translated by Čāvošiyān, H., &  Joafšāni, L. Tehrān: Našr-e Ney.
Del Āvar, M., Ahmadi, H. (1391 [2012 A.D.]). Rābete-ye estefāde az fanāvarihā-ye ertebāti va ettelā'āti bar mizān-e ertebāt bā jens-e moxālef. Dofaslnām-ye olum-e ejtema'i-ye daneškade-ye adabiyāt va olum-e ensāni-ye Dānešgah-e Fedosi Mašhad. 2, 1-24.
Dorān, B., Ganji, A. (1387 [2008 A.D.]). Kārbari-ye tafannoni-ye internet tavassot-e Kārbarān-e 25 tā 40 sāl-e  šahr-e Tehrān. Faslnāme-ye Tahqiqāt-e farhangi. 1 (3), 11-129.
Fāzeli, N. (1391 [2012 A.D.]). Xānevāde va zendegi-ye šahri: tahavvol-e xānevādehā dar bastar-e tajaddod, šahrnešini va resānei šodan. Tehrān: Našr-e Tisa.
Giddens, A. (1382 [2003 A.D.]). Farāsu-ye čap va rāst. (Persian translation of Beyond left and right: the future of radical: politics). Translated by Salāsi, M. Tehrān: Entešārāt-e Elmi.
Giddens, A. (1389 [2010 A.D.]). Jāme’e šenāsi. (Persian translation of Sociology).
Giddens, A. (1389 [2010 A.D.]). Tajadod va tašaxxos: jame’e va hoviat-e šaxsi dar asr-e jaded. (Persian translation of‎Modernity and Self – Identity: Self and Society in the Late Modern Age). Translated by Movaffaqiyān, N. (4th ed.). Tehrān: Našr-e Ney.
Giddens, A. (1390 [2011 A.D.]). Payāmhā-ye moderniyat. (Persian translation of Consequences of modernity). Translated by Salāsi, M. (6th ed.). Tehrān: Našr-e Markaz.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press.
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love And Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford University Press.
Giddens, A. (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order. With Ulrich Beck and Scott Lash. Cambridge :Polity Press.
Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Oxford: Blackwell.
Giddens, A. (2000). Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. New York: Routledge.
Gross, N. & Simmons, S. (2002). Intimacy as a Double-Edged Phenomenon? An Empirical Test of Giddens. Social Forces. 81(2), 531-555.
Heidegger, M. (1971). The Thiny, in peerty, language, Thought. New York: Harper & Row.
Jalāi, H., & Gerāmiyān Nik, M. (1390 [2011 A.D.]). Negāhi be modernite az dariče-ye ravābet-e šaxsi; arzyābi-ye mafhum-e rābete-ye nāb-e gidenz. Dofaslnām-ye olum-e ejtema'i-ye daneškade-ye adabiyāt va olum-e ensāni-ye Dānešgah-e Fedosi Mašhad. 8 (1), 19-52.
Kāzemipur, Š. Taharrok-e ejtemā'I va mohājerat  dar šahr-e Tehrān. Pāyān nāme-ye doktori, rešte-ye jāme’e šenāsi. Daneškade-ye olum-e ejtemā'i, Dānešgah-e Tehrān.
Mirmohammadi, D., & Sāruxāni, B. (1391 [2012 A.D]). Fazā-ye majāzi va tahavvolāt-e  hoviyat-e melli dar Irān, motāle'e-ye moredi: šahr-e Tehrān. Faslnāme-ye motāle'āt-e melli, 13 (4), 3-30.
Nash, K. (1388 [2009 A.D.]). Jāme’e šenāsi-ye siyāsi-ye mo'āser: jahāni šodan, siyāsat va qodrat. (Persian translation of Contemporary political sociology: globalization, politics, and power), Translated by Del afruz, M.T. (7th ed.). Tehrān: Kavir.
Rosenfeld M. & Thomas, R. (2012). Searching for a Mate: The Rise of the Internet as a Social Intermediary. American Sociological Review. 77 (4), 523-547.
Šāghāsemi, E. (1387 [2008 A.D.]). Ešq-e sayyal, ravābet-e piš az ezdevāj dar jahān-e do fazāi šode-ye kārbarān-e javān. Pāyān nāme-ye aršad, rešte-ye olum-e Ertebātāt-e ejtemā'i. Daneškade-ye olum-e ejtemā'i, Dānešgah-e Tehrān.
Translated by Čāvošiyān, H. (5th ed.). Tehrān: Našr-e Ney.
Whittye, M. (2008). Liberating or Debiliting? An Examination of romantic relationship, Sexual Relationship and Friendship on the Net. Computers in Human Behavior. 24, 1837-1850.
Xājenuri, B., Del Āvar, M. (1391 [2011 A.D.]). Avāmel-e mo'asser bar dusti-ye doxtar va pesar dar beyn-e javānān-e šahr-e Širāz  bā t'kid bar farāyand-e jahāni šodan. Jāme'e šenāsi-ye kārbordi. 23 (2), 41-64.
Zāhed, F. (1388 [2009 A.D.]). Modiriyat-e resān-e dar bohrānha-ye beynolmelali. Tehrān: Dānešgah-e Azad-e Eslami, Daftar-e Gostareš-e Tolid-e Elm.
CAPTCHA Image