نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با توجه به اهمیت جوانان دانشجو و وضعیت احتمالاً متفاوت دانشجویان خوابگاهی، به بررسی تفاوت میان چگونگی گذران اوقات فراغت و برخی گرایش‌های فرهنگی میان دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی می‌پردازد. روش پژوهش پیمایش بوده و از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعة آماری، دانشجویان زیرمجموعة وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده‌اند و برای نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای سه‌مرحله‌ای استفاده شده است. بدین منظور در مرحلة اول از بین 31 استان کشور شش استان انتخاب شدند و سپس در مرحلة دوم از بین دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور، علمی‌ـ‌کاربردی و غیرانتفاعی تعدادی از واحدهای دانشگاهی و در مرحلة سوم تعدادی از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها یا داخل دانشکده‌ها بر حسب تصادف انتخاب شدند. حجم نمونه 2500 نفر بوده و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS  استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در زمینة اوقات فراغت تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در خصوص همراهان، اولویت‌ها، موانع و امکانات در میان این دو گروه وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری نیز میان دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی در زمینة تلقی ایشان از مهم‌ترین مسائل دانشگاه، عوامل مهم در موفقیت فردی، دغدغه‌ها در مورد خود و جامعه وجود دارد. اگر دانشجویان خوابگاهی محدودیت­های مالی را مهم­ترین مانع اوقات فراغت می­­دانند، دانشجویان غیرخوابگاهی نظارت اجتماعی را سبب محدودیت می­دانند. همچنین دسترسی دانشجویان خوابگاهی به امکانات فراغتی فاصلة زیادی با دیگر دانشجویان دارد. همچنین دغدغه­ها و نگرانی­های این دو دسته از دانشجویان نیز تفاوت­های مهمی دارد. برای نمونه دانشجویان خوابگاهی تا دو برابر بیشتر دغدغة ازدواج دارند، یا برعکس دانشجویان غیرخوابگاهی تا دو برابر بیشتر در پی مهاجرت به خارج هستند.

کلیدواژه‌ها

Akbari, H., & Azizi, J. (1387 [2008 A.D.]). Hoviyat-e melli va avāmel-e mo'asser bar ān dar miyān-e dāneš āmuzān-e dore-ye motevassete. Faslnāme-ye elmi-pažuheši-ye refāh-e ejtemā'i. 7 (27).
Āzād-e Marz Ābādi, E. (1387 [2008 A.D.]). Barresi-ye ertebāt-e beyn-e nezām-e arzeši-ye nojavānān va hoviyat-e melli-ye ānān. Faslnāme-ye motāle'āt-e melli. 9 (2).
Barxi nešānegān-e farhangi.  Nāme-ye pažuheš-e farhangi. 7 (3).
Blaikie, N. (1389 [2010 A.D.]). Esterātežihā-ye pažuheš-e ejtemā'i.  (Persian translation of Approaches to social enquiry). Translated by Āqābeygpur, H. Tehrān: Našr-e Jāme'e šenāsān.
Boudon, R., & Bourricaud, F. (1385 [2006 A.D.]). Farhang-e jāme'e šenāsi-ye enteqādi. (Persian translation of Dictionnaire critique de la soaologie). Translated by Nikmehr, A. Tehrān: Farhang-e Moāser.
Charon, J. (1386 [2007 A.D.]). Dah porseš az didgāh-e jame'ešenāsi. (Persian translation of Ten questions: a sociological perspective). Translated by Saburi, M. Tehrān: Našr-e Ney.
Cohan, A. (1381 [2002 A.D.]). Teoriha-ye enqelāb. _(Persian translation of ‎Theories of revolution: an introduction), Translated by: Tayyeb, A. Tehrān: Našr-e Qumes.
Coser, L. (1380 [2001 A.D.]). Zendegi va andiše-ye bozorgān-e jame'ešenāsi. (Persian translation of ‎Masters of sociological thought; ideas in historical and social context), Translated by Salāsi. M. Tehrān: Našr-e Elmi.
Daftar-e tarh hā-ye melli-ye vezārat-e farhang va eršād-e eslāmi (1381 [2002 A.D.]). Raftārha-ye farhangi-ye irāniyān.
Dāryāpur, Z. (1381 [2002 A.D.]). Barresi-ye rābete-ye olaviyat ha-ye arzeši-ye šahrvandān-e  tehrāni bā jensiyat. Nāme-ye pažuheš-e farhangi. 7 (3)
De Vaus, D. A. (1376 [1997 A.D.]). Peymāyeš dar tahqiqāt-e ejtemā'i. (Persian translation of Surveys in social research), Translated by Nāyebi, H. (1st ed.). Tehrān: Našr-e Ney.
Ebrāhimi, Q., & Razzāqi, N., & Moslemi Petrudi, R. (1390 [2011 A.D.]). Oqāt-e farāghat va avāmel-e ejtemā'i-ye mo'asser bar ān (Motāle'e-ye moredi: afrād-e 15-64 sāle-ye šahrestān-e Juybār). Jāme'e šenāsi-ye kārbordi. 22 (4), No. (44)
Ehsāni, M., & Kuzečiyān, H., Keškar, S. (1386 [2007 A.D.]). Barresi va tajziye va tahlil-e avāmel-e bāzdārande va mizān-e mošārekat-e zanān-e šahr-e Tehrān dar fa'āliyyat ha-ye varzeš-e tafrihi. Pažuheš dar olum-e varzeži. 17
Giddens, A. (1376 [1997 A.D.]). Jāme'e šenāsi. _(Persian translation of Sociology), Translated by: Saburi, M. Tehrān: Našr-e Ney, 36
Giddens, A. (1376 [1997 A.D.]). Jāme'e šenāsi. _(Persian translation of Sociology), Translated by: Čāvošiyān, H. Tehrān: Našr-e Ney.
Gould, J., &  William L. K. (1376 [1997 A.D.]). Farhang-e olum-e ejtemā'i. _(Persian translation of ‎A dictionary of the social sciences), (edited by: Zāhedāni Māzandarāni, M.J). Tehrān: Entešārāt-e Māziyār.
Hamilton, P. (1380 [2001 A.D.]). Šenāxt va sāxtār-e ejtemā'i. (Persian translation of Knowledge and social structure: an introduction to the classical argument). Translated by: Šams āvari, H. Tehrān: Našr-e Markaz.
Johnson, A. (2000). The Blackwell Dictionary of Sociology. second edition, USA: Blackwell.
Johnson, R. T. and other (1991). the Dictionary of Human Geography. USA: Blackwell.
Karimi, Y. (1388 [2009 A.D.]). Ravānšenāsi-ye ejtemā'i. Tehrān: Našr-e Arasbārān.
Kiyākojuri, S. (1386 [2007 A.D.]). Avāmel-e moa'sser dar hoviyat-e meli-ye danešjuyan-e danešgah-e payām-e nour Širāz. Peyk-e Nour. 5 (1).
Latifi, Gh. (1384 [2005 A.D.]). Simā-ye jahāni-ye gozarān-e oqāt-e farāghat. Tehrān: Sāzmān-e Melli-ye Javānān.
Moāvenat-e motāle'āt-e rāhbordi (Šālči, V). (1391 [2012 A.D.]). Barresi-ye gerāyeš hā-ye farhangi-ye dānešjuyān-e kešvar.
Movahhed, M. , & Kāvusi, F. (1390 [2011 A.D.]). Avāmel-e farhangi-ejtemā'i-ye mortabet bā hoviyat-e melli-ye nojavānān-e šahr-e Ahvāz (motāle'e-ye moredi: dāneš āmuzān-e e šahr-e Ahvāz). Faslnāme-ye motāle'āt-e melli. 12 (2).
Mulkay, M. (1384 [2005 A.D.]). Elm va Jāme'e šenāsi-ye ma'refat. (Persian translation of Science and the sociology of knowledge). Translated by: Kačuiyān, H. Tehrān: Našr-e Ney.
Nāderi, E., Seyf Narāqi, M. (1370 [1991 A.D.]). Raveš hā-ye tahqiq va čegunegi-ye arzešyabi-ye ān dar olum-e ensāni bā ta'kid bar olum-e tarbiyati. (4th ed.). Tehrān: Dafter-e Tahqiqāt va Entešārāt-e Bdr.
Navāh, A. , & Taqavi nasab, M. (1386 [2007 A.D.]). Ta'sir-e ehsās-e mahrumiyat-e nesbi bar hoviyat-e qomi va hoviyat-e melli (motāle'e-ye moredi: a'rāb-e xuzestān). Majale-ye jāme'e šenāsi-ye Iran. 8 (2).
Peymāyeš-e melli-ye arzeš hā va negareš hā-ye javānān-e Irān. (1384 [2005 A.D.]). Tehrān: Sāzmān-e Melli-ye Javānān.
Rāsex, Š. (1371 [1992 A.D.]). Karl Mannheim (jāme'e šenāsi-ye ma'refati). Majale-ye soxan. No: 146.
Riyāsat jomhuri. Sāzmān-e melli-ye javānān. (1375 [1996 A.D.]). Čegunegi-ye pardāxtan be fa'āliyat ha-ye farāghat beyn-e nojavānān va javānān.
Riyāsat jomhuri. Sāzmān-e melli-ye javānān. (1381 [2002 A.D.]). Barresi-ye vaz'iyat-e oqāt-e farāghat.
Riyāsat jomhuri. Sāzmān-e melli-ye javānān. (1383 [2004 A.D.]). Peymāyeš-e melli-ye arzeš hā va negareš hā-ye javānān-e Irān.
Riyāsat jomhuri. Sāzmān-e melli-ye javānān. (1383 [2004 A.D.]). Tadvin-e tarh-e rāhbordi-ye melli-ye farāghat-e javānān.
Riyāsat jomhuri. Sāzmān-e melli-ye javānān. (1388 [2009 A.D.]). Peymāyeš-e melli-ye arzeš hā va negareš hā-ye javānān-e Irān.
CAPTCHA Image