نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی نظری - فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

آیا اساساً دستیابی به عینیت در فهم تاریخ ممکن است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توانیم از یک رخداد تاریخی، گزارشی کاملاً عینی و بدون تأثیر از ارزش‌ها، نگرش‌ها و منافع خودمان ارائه دهیم؟ آیا رسیدن به یک «تاریخ کامل» و تفسیر کامل از یک جریان تاریخی ممکن است؟ و آیا اگر چنین چیزی ممکن نیست، می‌باید در نقطه مقابل، هر روایتی از تاریخ را بپذیریم و گریزی از نسبی‌گرایی نداریم؟ آیا می‌توانیم معیارهایی بیابیم که به کمک آن‌ها میزان حقیقت روایت‌های گوناگون تاریخی را نسبت به یکدیگر بسنجیم؟ این مقاله در پی کنکاش در پرسش‌های فوق از منظری هرمنوتیکی است، اما پاسخ‌های هرمنوتیکی این پرسش‌های در درون نحله‌های مختلف هرمنوتیک یکسان نیست. این مقاله ضمن پذیرش و تحلیل چگونگی تاریخمندی فهم و تاریخمندی مفسر، در عین حال می‌کوشد از نسبی‌گرایی اجتناب ورزد.

کلیدواژه‌ها

Abâzari, Y. (1373 [1994 A.D]) “Yâd Dâšti Darbâre-h Rikor” (Persian Translation of
About Ricoeur), in Faslnâme-h Organin, Vol. 1 (3): 11-22.
Ahamadi, B. (1381 [2002 A.D]) Sâxtâr va Hermenotik (Persian Translation of Structure
and Hermeneutic), Tehran: Entešârât-e Gâm-e No
Benton, T. & Craib, I. (1384 [2005 A.D]) Falsafe-h Ulom-e Ejtemâi (Persian Translation
of Philosophy of Social Science), Translated by Ŝahnâz Mosamâ Parast, Tehran:
Našr-e Âgah.
Boini, R. (1373 [1994 A.D]) “Mosâhebe-h bâ Hans-Georg Gadamer” (Persian
Translation of An Interview with Hans Georg Gadamer), in Faslnâme-h Organon,
Vol. 1(2): 293-308.
Delanty, G. & Strydom, P. (2003) Philosophies of Social Sciences, Philadelphia: Open
University Press.
Dominic, L. & Bric, G. (1386 [2008 A.D]) Dâneš Nâme-h Zibâii Ŝenâsi (Persian
Translation of Encyclopedia of Aesthetics), Translated by Translators Team, Tehran:
Entešârât-e Farhangestân-e Honar.
Eagleton, T. (1373 [1994 A.D]) Pis Darâmadi bar Nazariye-h Adabi (Persian Translation
of Literary Theory: An Introduction), Translated by Abbâs Moxber, Tehran: Našr-e
Markaz.
Freeman, M. (2007) “Performing the Event of Understanding in Hermeneutic
Conversations with Narrative Texts”, in Qualitative Inquiry , Vol.13 (7): 925-944.
Freund, J. (1362 [1983 A.D]) Nazariyehâ-ye Marbot be Ulom-e Ensâni (Persian
Translation of Les theories des sciences humaine), Translated by Ali Mohammad
Kârdân, Tehran: markaz-e Našr-e Dânešgâhi.
Gadamer, H. (1377 [1998 A.D]) “Aflaton va Ŝâerân” (Persian Translation of Plato and
Poets), Translated by Yosof Abâzari, in Faslnâme-h Organon, Vol. 4(14): 49-80.
Gutting, G. (2005) Continental Philosophy of Science , London: Blackwell.
Harrington, A. (2001) Hermeneutic Dialogue and Social Science, London: Routledge.
Holub, R. (1378 [1999 A.D]) Urgen Habermas : Naqd dar Hoze-h Uomomi (Persian
Translation of Jurgen Habermas: Critic in the Public sphere), Translated by Hossein
Baširiye-h, Tehran: Našr-e Nay.
Hoy, D. (1379 [2000 A.D]) Halqe-h Enteqâdi: Hermeneutic-e Târix,
Adabiyât va Falsafe-h (Persian Translation of The Critical Circle:
Literature, History, and Philosophical Hermeneutics), Translated by Morâd Farhâd
Poor, Tehran: Entešârât-e Rošangarân va Motâleât-e Zanân.
Jenkins, K. (1384 [2005 A.D]) Bâzandiši-ye Târix (Persian Translation of Rethinking
History), Translated by Sâqar Sâdeqiyân, Tehran: Našr-e Markaz.
Kim, K. (2002) “On the Failure of Habermas’s Hermeneutic Objectivism”, in Cultural
Studies , Critical Methodologies, Vol. 2 (2): 270-298.
Lajavardi, Hale-h (1373 [1994 A.D]) “Yaddasti Darbare-h Ricoeur” (Persian Translation
of About Ricoeur), in Faslnâme-h Organon, Vol. 1 (3): 184-207.
Newton, K.M. (1373 [1994 A.D]) “Hermenotik” (Persian Translation of Hermeneutics),
Translated by Yosof Abâzar, in Faslnâme-h Organon, Vol. 1(4): 183-202.
Palmer, R. (1377 [1998 A.D]) Elm-e Hermenotik (Persian Translation of Hermeneutics),
Translated by Mohammad Said Hanâi Kâšâni, Tehran: Entešârât-e Hermes.
Prasad, A. (2002) “The Contest Over Meaning: Hermeneutics as an Interpretive
Methodology for Understanding Texts”, in Organizational Research Methods, Vol.5
(12): 12-33.
Ricoeur, P. (1373 [1994 A.D]) “Hermenotik: Ehyâ-ye Manâ yâ Kâheš-e Tavahom”
(Persian Translation of Hermeneutics: Meaning Revival or Suspicious Reduction),
Translated by Morâd Farhšd Poor, in Faslnâme-h Organon, Vol. 1(3): 1-10.
Sâroxâni, B. (1378 [1999 A.D]) Ravešhâ-ye Tahqiq dar Ulom-e Ejtemâi (Persian
Translation of Research Methods in Social Science), Tehran: Pažohešgâh-e Ulom-e
Ensâni va Motâleât-e Farhangi.
Seldon, P. (1384 [2005 A.D]) Râhnamâ-ye Nazariye-h Adabi-ye Moâser (Persian
Translation of Contemporary Literary Theory), Translated by Abbâs Moxber,
Tehran: Tarh-e No.
Solomon, R. (1379 [2000 A.D]) Falsafe-h Oropâi (Persian Translation of Continental
Philosophy), Translated by Mohammad Said Hanâi Kâšâni, Tehran: Našr-e
Qaside-h.
Vattimo, G. (1997) Beyond Interpretation , Stanford: Stanford University Press.
CAPTCHA Image