نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت، حسابداری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

چکیده

در میان عواملی که به‌منظور تسهیل زندگی روزمرة مصرف­‌کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است، پوشاک مد عاملی مهم و قابل­توجه برای بسیاری از مصرف­‌کنندگان است و در سال‌­های اخیر توجه مصرف­کنندگان به این حوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف­کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد را در بین شهروندان یزدی مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق حاضر به‌صورت پیمایشی و از بُعد هدف، توصیفی است. در آمار تحلیلی این پژوهش برای تعیین نقش و جایگاه هریک از مؤلفه­های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Amos، روش تحلیل عاملی تأییدی به کار گرفته شده است. همچنین به‌منظور بررسی روابط بین درگیری پوشاک مد با ابعاد آن از آزمون همبستگی، و برای تعیین نحوة تأثیر درگیری با پوشاک مد و دانش ذهنی بر اطمینان در تصمیم‌گیری مد، از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. جامعةآماریپژوهششاملکلیةافرادبالایبیستسالدرسطحشهریزد است.حجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکران99نفرمحاسبهشد. نتایج تحقیق نشان داد که مذهب و مادی­گرایی بر درگیری ذهنی با پوشاک مد تأثیر معنی­داری دارند و درگیری بر اطمینان تصمیم‌گیری مد تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. همچنین درگیری ذهنی با پوشاک مد و دانش ذهنی تأثیر مثبت و معنی­داری بر اطمینان تصمیم‌­گیری مد دارد. در بررسی ارتباط عوامل جمعیت‌شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) با متغیرهای مورد مطالعه مشخص شد که همبستگی بین آنها حتی در سطح اطمینان 95 درصد هم معنی­دار نبود.

کلیدواژه‌ها

Afrāsyābi, H., & Xoram Pur, Y. (1394 [2015 A.D]). Farānugerāyi-e farhangi va rābeteh-ye ān bā jahān gerāyi dar beyn-e javānān-e šahr-e Yazd. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 8(2), 189-215.
Al-Mutawa, F.S. (2013). Consumer-generated representations: Muslim women reacting western luxury fashion brand meaning through consumption. Psychology and Marketing, 30 (3), 236-246.
Assael, H., Pope, N.; Brennan, L.& Voges, K. (2007). Consumer behaviour (Asia-Pacific Ed.). Houghton Mufflin Wiley: Milton.
Banister, E.N. & Hogg, M.K. (2004). Negative symbolic consumption and consumers’ drive for self-esteem:The case of the fashion industry. European Journal of Marketing, 38 (7), 850-868.
Berger, P., & Luckmann, Th. (1375 [1996 A.D]). Sāxt-e ejtemā΄i-e vāqe΄iyat. (Persian translation of The Social construction of reality: a treatise in the Sociology of Knowledge), translated by: Mohamadi, F. Tehrān: Našr-e ΄Elmi va Farhangi.
Browne, B. & Kaldenberg, D. (1997). Conceptualizing self-monitoring: Links to materialism and product involvement. Journal of Consumer Marketing, 14 (1), 31–44.
Cardoso, P.R.; Costa, H.F. & Novais, L.A. (2010). Fashion consumer profiles in the portuguese market: involvement, innovativeness, self-expression and impulsiveness as segmentation criteria. International Journal of Consumer Studies, 34 (6), 638-647.
Chebat, J. & Picard, J. (1985). The effects of price and message-sidedness on confidence in product and advertisements with personal involvement as a mediator variable. International Journal of Research in Marketing, 2, 129-141.
Delener, N. (1994). Religious contrasts in consumer decision making patterns: Their dimensions and marketing implications. European Journal of Marketing, 28 (5), 36-53.
Esfidāni, M. R., & Nazari, M., & Karimi Dāvijāni, M. (1393 [2014 A.D]). Barresi-e raftār-e xarid-e ejtemā΄i-e mod dar bāzār-e pušāk-e Tehrān.  Tahqiqāt-e bāzāryābi-e novin, 4(2), 173-190.
Fam, K. S.; Waller, D. S. & Erdogan, B. Z. (2004). The influence of religion on         attitudes towards the advertising of controversial products. European Journal of Marketing, 38 (5/6), 537- 555.     
Ganesan-Lim, C.; Russell-Bennett, R. & Dagger, T. (2008). The impact of service contact type and demographic characteristics on service quality perceptions. Journal of Services Marketing, 22 (7), 550–561.
Gupta, N. (2013). Understanding acculturation of consumer culture in an emerging market: An analysis of urban, educated, middle-class indian consumers. International Journal of Emerging Markets, 8 (1), 24-40.
Handa, M. & Khare, A. (2013). Gender as a moderator of the relationship between materialism and fashion clothing involvement among indian youth. International Journal of Consumer Studies, 37 (1), 112-120.
Hansen, T. & Jensen, J.M. (2009). Shopping orientation and online clothing purchases: the role of gender and purchase situation. European Journal of Marketing, 43 (9/10), 1154-70.
Hassan, M.D. (2015). The influence of religiosity on egyptian muslim youths’ attitude towards fashion. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 1-18.
Hourigan, S.R. & Bougoure, U.S. (2012). Towards a better understanding of fashion clothing involvement. Australasian Marketing Journal, 20, 127-135.
Ja΄fari, ΄A. A. (1390 [2011 A.D]). Barresi-e hejāb va nu΄-e pušeš-e zanān-e zartošti dar Irān-e ΄asr-e safavi. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 4(3), 23-43.
Johnson, E. & Russo, J. (1981). Product familiarity and learning new information. Advances in Consumer Research, 8 (1), 151-163.
Khare, A. (2014). how cosmopolitans are indian consumers?: a study on fashion clothing involvement. Journal of Fashion Marketing and Management, 18 (4), 431 -451
Khare, A.; Parveen, C. & Mishra, A. (2012). Influence of normative and informative values on fashion clothing involvement of indian women. Journal of Customer Behaviour, 11 (1), 9-32.
Lerkpollakarn, A. & Khemarangsan, A. (2007). A study of thai consumer behavior towards fashion clothing. International Business Program, Silpakorn University.
Majima, S. (2008). Fashion and frequency of purchase: women’s wear consumption in Britain, 1961-2001. Journal of Fashion Marketing and Management, 12 (4), 502-517.
Mokhlis, S. (2006). The effects of religiosity on shopping orientations: An exploratory study in malaysia. Journal of the American Academy of Business, 9 (1), 64- 74.
O’ Cass, A. (2000). A psychometric evaluation of a revised version of the Lennox and Wolfe revised self-monitoring scale. Psychology and Marketing, 17 (5), 397-419.
O’Cass, A. & Choy, E. (2008). Studying Chinese generation y consumers’ involvement in fashion clothing and perceived brand status. Journal of Product & Brand Management, 17 (5), 341-352.
O’Cass, A. & Frost, H. (2002). Status brands: Examining the effects of non-product-related brand associations on status and conspicuous consumption, The Journal of Product & Brand Management, 11 (2), 67-86.
O’Cass, A. (2001). Consumer self-monitoring, materialism and involvement in fashion clothing. Australasian Marketing Journal, 9 (1), 46–60.
O’Cass, A. (2004). Fashion clothing consumption: Antecedents and consequences of fashion clothing involvement.  European Journal of Marketing, 38 (7), 869-882.
O’Shaughnessy, J. & O’Shaughnessy, N.J. (2007). Reply to criticisms of marketing, the consumer society and hedonism. European Journal of Marketing, 41 (1/2), 7–16.
Pace, S. (2013). Does religion affect the materialism of consumers? An empirical investigation of Buddhist ethics and the resistance of the self. Journal of Business Ethics,  1(12). 25-46.
Park, E.J.; Kim, E.Y. & Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion-oriented impulse buying behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 10 (4), 433-45.
Piamphongsant, T. & Mandhachitara, R. (2008). Psychological antecedents of career women’s fashion clothing conformity. Journal of Fashion Marketing and Management, 12 (4), 438-455.
Qāderi, T., & Rezāyi, S. (1393 [2014 A.D]). Rābeteh-ye sarmāyeh-ye farhangi va gerāyeš-e javānān beh mod (tafāvot-e beyn-e doxtarān va pesarān). ΄Olum-e ejtemā΄i, 66, 1-35.
Rahimi, M. (1391 [2012 A.D]). Dindāri az manzar-e Jāme΄eh šenāsi. Retreived from: .http://socialsciences.ir/index.php?  
Thomas, J.B. & Peters, C.L.O. (2009). Silver Seniors: exploring the self-concept, lifestyles, and apparel consumption of women over age 65. International Journal of Retail & Distribution Management, 37 (12), 1018-1040.
Vieira, V. A. (2009). An extended theoretical model of fashion clothing involvement. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(2), 179-200.
Wang, J. & Wallendorf, M. (2006). Materialism, status signalling and product satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science,  34 (4), 494–505.
Xāni, M. H. (1387 [2008 A.D]). Ta΄āmol va taqābol-e resāneh va mazhab dar Xāvarmiyāneh bā ta΄kid bar Irān. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 1(3), 215-231.
CAPTCHA Image