نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

در بین اندیشمندان شهری، به نحوة مواجهة گروه‌های اجتماعی مختلف با فضاهای عمومی‌ ‌شهری توجه زیادی وجود داشته است که در بین این گروه‌های اجتماعی جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که آنان حضور ملموسی در فضاهای عمومی ‌‌شهر دارند و حیات اجتماعی شهر نیز از حضور آنان تأثیر می‌پذیرد. این مقاله به بررسی استفاده‌های جوانان از فضاهای عمومی ‌‌می‌پردازد و نگاه ویژه‌ای به نقش کنترل اجتماعی در استفاده از فضاهای عمومی‌ ‌خواهد داشت. مقاله بر مطالعه جوانانی تمرکز دارد که با دوستان جنس مخالف خود در فضاهای عمومی‌‌ حضور می‌یابند. ما در این مقاله از نظریه‌های فضاهای عمومی‌ ‌شهری همچون نظریه مکان سوم اولدنبرگ، به‌علاوه تحقیقات مفصل راب وایت درباره جرم، پلیس و فضاهای عمومی‌ ‌شهری در استرالیا تأثیراتی گرفته‌ایم. سؤال اصلی مقاله آن است که این گروه خاص از جوانان کدام فضاهای عمومی‌ ‌را بر اساس چه دلایلی ترجیح می‌دهند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که پارک‌ها و کافی‌شاپ‌ها از جمله مکان‌های عمومی ‌‌ترجیحی جوانان هستند. کنترل رسمی، این جوانان را به مکان‌های عمومی‌‌ شهری دنج و پرت سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آزاد ارمکی، محمدتقی (1390). پیاده‌رو و حیات جمعی شهر. شهر، زیبایی، زندگی، سازمان زیباسازی شهر تهران، 1 (2)، (ویژه‌نامه پیاده‌راه).
سلیمی، علی و داوری، محمد (1391). جامعه‌شناسی کج‌روی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شالچی، وحید (1386). سبک زندگی جوانان کافی‌شاپ. تحقیقات فرهنگی ایران، 1 (1)، 115- 93.
علیخواه، فردین و پورجعفری، متین (1391). تأملی بر خرده فرهنگ جوانان: مطالعه‌ای درباره ماشین‌رانی نمایشی جوانان شهر رشت. راهبرد فرهنگ، 20، 176-155.
فلیک، اوه (1387). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. (مترجم: هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
کاظمی، عباس و اباذری،‌ یوسف (1383). زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران. نامة انسان‌شناسی، 3 (6)، 116 - 97 .
کاظمی، عباس و رضایی، محمد (1386). دیالکتیک تمایز و تمایززدایی: پرسه‌زنی و زندگی گروه‌های فرودست شهری در مراکز خرید تهران. تحقیقات فرهنگی ایران، 1 (1)، 24-1.
کاظمی، عباس(1392) پرسه‌زنی و زندگی روزمرة ایرانی: تأملی بر مصرف مراکز خرید. تهران: نشر فرهنگ جاوید.
Bondi, L. (1998). Gender,class, and urban space: public and private space in contemporary urban landscapesUrban Geography, 19 (2), 160 - 185.
Brunson. R. K., & Weitzer, R. (2002). Police relations with black and white youths in different urban neighborhoods. Urban Affairs Review. 44, 858–85.
Crane, Ph., & Dee, M. (2001). Young people, space & new urbanism. Youth Studies Australia. 20 (1), 11-18, Available in: http://eprints.qut.edu.au/61761/2/YSA2001.LATEST.pdf
Crick, A. P. (2011). Rethinking oldenburg: Third places and generation Y in a developing country context. International CHRIE Conference - Refereed Track. University of Massachusetts – Amherst. Paper 7. Available in: http://scholarworks.umass.edu/refereed/ICHRIE_2011/Friday/7
Malone, K. (2002). Street life: Youth, culture and competing uses of public space. Environment and Urbanization. 14, 157, Available in: http://eau.sagepub.com/content/14/2/157.
Matthews, H. (1995). Living on the edge: Children as outsiders. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 86, 456–466.
Matthews, H., & Limb, M. (1999). Defining an agenda for the geography of children: review and prospect. Progress in Human Geography, 23 (1), 61–90.
Nairn. K., Panelli, R. & McCormack, J. (2003). Destabilizing dualisms: Young people's experiences of rural and urban environments. Childhood, 10 (1), 9 – 42.
Neal. Z. (2010). Seeking common ground: Three perspectives on public space. Urban Design and Planning. 163 (2), 59-66.
Nieuwenhuys, O. (1997). Spaces for the children of the urban poor: Experiences with participatory action research (PAR). Environment and Urbanization, 9 (1), 233-250, Available in: https://www.msu.edu/~zpneal/publications/neal - seekingcommon.pdf.
O'Brien, M., Rustin, M., Jones, D., &  Sloan, D. (2000). Children's independent spatial mobility in the urban public realmChildhood, 7 (3), 257 - 277. 
Oldenburg, R., (1999) The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community. Da Capo Press.
Owens, P.E.(1988) Natural landscapes, gathering places, and prospect refuges: Characteristics of outdoor places valued by teens. Children’s Environments Quarterly, 5(2): 17 - 24.
Rosenbaum, M. S., Sweeney, J. C., & Windhorst, C. (2009). The restorative qualities of an activity - based, third place café for seniors: Restoration, social support, and place attachment at mather’s—more than a café. Seniors Housing & Care Journal. 17 (1), 39-54.
Tonnelat, S. (2008). The sociology of urban public spaces. first Sino - French Conference on Urban Planning held at Nanjing University. Available in: https://www.academia.edu/313641/The_Sociology_of_Urban_Public_Spaces.
Travlou, P. (2003). Teenagers and public space: A literature review OPEN space:the research centre for inclusive access to outdoor environments. Edinburgh College of Art and Heriot - Watt University. Available in: http://www.openspace.eca.ac.uk/pdf/teenagerslitrev.pdf.
White, R. (1993). Young people and the policing of community space. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26 (3), 207 - 218.
White, R. (1993). Young people, community space and social control. In L. Atkinson, & S. Gerull (eds.), National Conference on Juvenile Justice (pp. 189 - 202). Australian Institute of Criminology, Canberra. Available in: http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/22/white.pdf.
White, R. (1993). Youth and the conflict over urban space. Children’s Environments, 10 (1), 110 - 123. Available in: http://www.colorado.edu/journals/cye/
White, R. (1996). No - go in the fortress city: Young people, inequality and space. Urban Policy and Research, 14 (1), 37 – 50.
White, R. (1996). No go in the fortress city: Young people, space and inequality. Urban Policy and Research, 14(1), 37 - 50.
White, R. (1997) Regulating youth space. Alternative Law Journal , 22 (1), 30 - 32, 45.
White, R. (1997). Public space and youth crime prevention: Institutions & strategies. Paper presented at Australian Institute of Criminology Conference Juvenile Crime and Juvenile Justice: Toward 2000 and beyond, Available in: http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/juvenile/white.pdf
White, R. (2002). Public spaces for young people: A guide to creative projects & positive strategies. Available in:
http://www.crimeprevention.gov.au/Publications/PublicSafety/Documents/Public_Spaces_for_Young_People.pdf
White, R. (2003). Street policing and regulation of public space. Paper presented at the Juvenile Justice: From Lessons of the Past to a Road Map for the Future Conference Convened by the Australian Institute of Criminology in Conjunction with the NSW Department of Juvenile Justice and held in Sydney, 1 - 2 December 2003. Available in: http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2003 - juvenile/white.pdf
White, R., & Sutton, A. (1995). Crime prevention, urban space and social exclusion. Australian and New Zealand Journal of Sociology, 31(1), 82 - 99.
White, R., & Sutton, A. (1995). Crime prevention, urban space and social exclusion. Journal of Sociology. 31:82. Available in: http://jos.sagepub.com/content/31/1/82
White,R. (1993). Young people and the policing of community space. Australian & New Zealand Journal of Criminology. 26, 207
Woolley, H. & Jones, R. (2010). Skateboarding: The city as a playground. Journal of Urban Design. Available in: http://www.tandfonline.com/loi/cjud20
Woolley, H. (2003). Excluded from the streets. Sheffield Online Papers in Social Research, University of Sheffield, Sheffield. Available in: http://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.71417!/file/7woolley.pdf
 
CAPTCHA Image