نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

حجاب و پوشش یکی از بایدها و هنجارهای فرهنگ دینی و بومی ما و از سوی دیگر، یکی از مهم‌‌ترین جنبه‌‌های جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی است. مسئلة بدحجابی بدون شک یکی از پیامدهای تهاجم فرهنگی است و نگرش سطحی و مقطعی به این مسئله، شناخت لازم و درک صحیح برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کارا و اثربخش را ممکن نمی‌سازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و راه‌کارهای مقابله با آن است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی‌ـ‌‌پیمایشی است که به‌صورت میدانی و همراه با آن از مطالعات کتابخانه‌ای به‌منظور تدوین مبانی نظری نیز استفاده شده است. در این پژوهش، محققان با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که اعتباریابی و روایی‌سنجی شد، به گردآوری داده‌ها پرداختند. سپس داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در چارچوب مفهومی این پژوهش، با تفکر سیستمی به موضوع حجاب پرداخته شد و از این‌رو حجاب به‌عنوان یک سیستم اجتماعی در نظر گرفته شد و عناطر اصلی آن در چهار بخش: ورودی­ها، فراگرد، پیامدها و بازخورد مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المدرسی، سید مهدی الحسینی؛ محمدی، فاطمه؛ باقری قره‌بالغ، هوشمند (1394). بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد). فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 8(3)، 213-189.
باقری، محمدرضا؛ باقری‌میاب، شهلا (1391). الزامات هم‌سویی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی عفاف و حجاب. تحقیقات فرهنگی ایران، (19)، 45-31.
خواجه‌نوری، بیژن؛ روحانی، علی؛ هاشمی، سمیه (1391). گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی (مطالعه موردی: زنان شهر شیراز). جامعه‌شناسی کاربردی، 23(3)، 166-141.
رجالی، مهری؛ مستاجران، مهناز؛ لطفی، مهران (1391). نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل موثر بر آن. فصلنامه تحقیقات نظام سلامت، 8(3)، 430-424.
رضائیان، علی؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران سمت، 1388، ص62.
زین­آبادی، مرتضی. (1386). جامعه‌پذیری حجاب. مطالعات راهبردی زنان، (38)، 218-180.
شارع‌پور، محمود؛ تقوی، سیده زینب؛ محمدی، مهدی (1391). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب (مطالعه موردی: گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران). تحقیقات فرهنگی ایران، 5(3)، 29-1.
سلیمی، علی؛ داوری، محمد (1380). جامعه‌شناسی کجروی. کتاب اول. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سیف‌اللهی، سیف‌الله (1387). مبانی جامعه شناسی: اصول، مبانی و مسایل اجتماعی. تهران: جامعه‌پژوهان سینا.
شرف‌الدین، حسین (1386) ریشه‌یابی جامعه‌شناختی بی‌حجابی. فقه. (51 و 52)، 301-264.
شیخی، محمدتقی (1387). جامعه‌شناسی زنان و خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.
علوی، سید حمیدرضا؛ حجتی، رضیه (1386). عوامل موثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید باهنر کرمان. دوفصلنامه تربیت اسلامی، 2(4)، 88-63.
کوئن، بروس (1388). مبانی جامعه شناسی، (مترجم غلامعباس توسلی و رضا فاضل). تهران: سمت.
محسنی، منوچهر (1383). مقدمات جامعه‌شناسی. تهران: دوران.
مختاریان‌پور، مجید؛ گنجعلی، اسدالله (1390). نهادسازی عفاف و حجاب در جامعه؛ رویکردی فرایندی. تحقیقات فرهنگی ایران، 4(2)، 151-117.
مرتضوی، ض. (1386). درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی. فقه، (51)، 52-12.
مسعودی­پور، سعید (1389). حجاب به‌مثابه یک سیستم. ماهنامه گنجینه مجمع، شماره 40.
مطهری، مرتضی (1374). مسئله حجاب. تهران: صدرا.
Mcquitty, S. )2004(. Statistical Power and Structural Equation Models in Business Research. Journal of Business Research, 57, pp.175-183.
CAPTCHA Image