نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله درصدد بررسی اَشکال مختلف فرهنگ­پذیری (یکپارچه­سازی، قومی، ملی و پراکنده) و سازگاری (روانی و فرهنگی-اجتماعی) و رابطه­ی آن­ها با هم در میان جوانان کُرد است. جامعه­ی آماری جوانان بین سنین 18 تا 29 سال کُرد در شهر­های کرمانشاه و جوانرود می­باشد. روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمع­آوری داده پرسش­نامه است. رویکرد بررسی،  فرد­محور (تحلیل خوشه) و متغیر­محور (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون) است. نتایج حاصل از تحلیل خوشه را نیم­رخ­های فرهنگ­پذیری نامیدیم، که نیم­رخ قومی شامل 30 درصد از پاسخگویان، نیم­رخ ملی شامل 5/24 درصد از پاسخگویان، نیم­رخ یکپارچه­سازی شامل 5/34 درصد از پاسخگویان، و نیم­رخ پراکنده شامل 11 درصد از پاسخگویان است. با تحلیل رگرسیون آشکار شد که وجود توامان فرهنگ ملی و قومی باعث سازگاری روانی و فرهنگی-اجتماعی بیشتری می­شود. جهت­گیری قومی، سازگاری روانی را بیشتر می­کند و در سازگاری فرهنگی-اجتماعی تاثیر زیادی ندارد. تاثیر جهت­گیری ملی در سازگاری فرهنگی-اجتماعی با جهت­گیری قومی تفاوت چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آلمال، فرنگیس (1375)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، بررسی عوامل موثر بر شکل­گیری هویت فرهنگی دانش­آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 آموزش و پرورش تهران.
احمدلو، جبیب؛ افروغ، عماد (1381)، رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 13، ص 109- 143.
جهانگیری، جهانگیر؛ معینی، مهدی (1389)، "بررسی رابطه­ی سرمایه­ی اجتماعی و هویت ملّی؛ نمونه­ی مورد مورد­مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز"، علوم­اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره­ی 16، 37 تا 74.
حاتمی کاکش، فرزین؛ کردونی، روزبه (1388)، بررسی رابطه میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین بختیاریها، جامعه­شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 2.
حسینی، ابراهیم و جلایی­پور، محمد­رضا (1391)، "بررسی رابطه­ی سرمایه­ی اجتماعی برون­گروهی با هویت ملّی جوانان؛ بررسی موردی: دانشجویان و غیر­دانشجویان اقوام ترک و کرد"، علوم اجتماعی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره­ی 3، 299 تا 322.
رزازی­فر، افسر (1379)، الگوی جامعه­شناختی هویت ملی در ایران (با تاکید بر رابطه میان هویت ملی و ابعاد آن)، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 5، ص 101- 133.
شکری، امید؛ کرمی نوری، رضا؛ فراهانی، محمد تقی؛ مرادی، علیرضا (1395)، رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی درک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 9، شماره 2، صفحه 75-100.
فلاحتی، لیلا (1395)، نگرش به نقش­های جنسیتی در نسبت با قومیت و جنسیت، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 9، شماره 1، صفحه 33-59.
نجاتی، وحید (1393). طراحی معماهای اجتماعی‌ـ ‌شناختی برای سنجش ارزش‌های فرهنگی و بررسی روایی آن. تحقیقات فرهنگی ایران، 7 (25)، 59-31.
Berry, J. W. (1974), Psychological aspects of cultural pluralism, Topics in Cultural Learning, 2, 17-22.
Berry, J. W. (1990), Psychology of acculturation, In R. W. Brislin (Ed.), applied cross-cultural Psychology, (pp. 232-253). Newbury Park, CA: Sage.
Berry, J. W. (1994), Acculturation and psychological adaptation. In A.-M, Bouvry, F.J.R. van de Vijver & P. Schmitz (Eds.), Journeys into cross-cultural psychology (pp. 129-141). Lisse, Netherlands: Swets & Zeitlinger.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation, Applied Psychology: An Inter -national Review, 46, 5-34.
Berry, J. W., & Annis, R. C. (1974), Acculturative stress: The role of ecology, culture, and differ-entiation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 5, 382-406.
Berry, J. W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1987) Comparative studies of acculturative stress, International Migration Review, 21, 491-511.
Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M, (1989), Acculturation studies in plural Societies, Applied Psychology: An International Review, 38, 135-186.
Berry, John W., Phinney, Jean S., Sam, David L. & Vedder, Paul, (2006), Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation, International Association for Applied Psychology, 55 (3), 303–332.
Berry, J. W., Wintrob, R., Sindell, P. S., & Mawhinney, T. A (1982), Psychological adaptation to culture change among the James Bay Cree, Naturaliste Canadien, 109, 965-975.
Berry, J. W., & Sam, D. L. (1997). Acculturation and adaptation. Handbook of cross-cultural psychology3, 291-326.
Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: review of research. Psychological bulletin108(3), 499.
Phinney, Jean S. & Ong, Anthony D. (2007), Conceptualization and Measurement of Ethnic Identity: Current Status and Future Directions, Journal of Counseling Psychology, 2007, Vol. 54, No. 3, 271–281.
Ward, C. & Kennedy, A (1992), locus of control, mood disturbance, and social difficulty during cross-cultural transitions, International Journal of Intercultural Relations, 16, 175-194.
Ward, Colleen & Rana-deuba, Arzu (1999), acculturation and adaptation revisited, journal of cross-cultural psychology, vol. 30 no. 4, July 1999 422-442.
CAPTCHA Image