نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

3 دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

چکیده

مقاله حاضر با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد (زمینه‌ای) اشتراوس و کوربین به بررسی نحوه تشکیل هویت حرفه‌ای در میان دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه‌های وزارت علوم پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با روش نمونه‌گیری نظری و تکنیک اشباع نظری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 528 نفر بوده که با 22 نفر از آن‌ها به شیوۀ نیمه‌ساختارمند، مصاحبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که مجموع شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و استراتژی‌ها، باعث شده‌اند که هویت حرفه‌ای دانشجویان دوره دکترای تخصصی علوم اجتماعی در ایران، نامتوازن شود، یعنی آن‌ها از آینده حرفه‌ای خود اطمینان نداشته و با یک دانش سطحی و مبهم و دستگاه فکری ناپایدار در زمینۀ حرفه خود، در یک وضعیت سردرگمی به‌سر می‌برند. پدیده هویت حرفه‌ای نامتوازن، به خود نامنسجم ربط می‌یابد. خود نامنسجم، خودی است که در آن فرد صاحب حرفه، فاقد هویت علمی یکپارچه و متعادل است و ازاین‌رو نمی‌تواند اهداف ازپیش‌تعیین‌شده و برنامه‌دار کنش حرفه‌ای را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image