نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات برنامه‌‌ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، کردستان، ایران.

2 استاد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های فرهنگی‌ـ‌اجتماعی و منابع انسانی فراروی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی 1390-1389 است. در مرحله نخست، شش دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، اصفهان، شیراز و کردستان و در مرحله دوم، 460 نفر از میان دانشگاه‌های یادشده به‌صورت تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده که ضریب پایایی آن براساس آلفای کرونباخ، 94/0 برآورد شد و روایی محتوایی آن را نیز چند تن از استادان صاحب‌نظر تأیید کرده‌اند. داده‌‌های به‌دست‌آمده، با کمک نرم‌افزار آماری SPSSمحاسبه و در سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه‌و‌تحلیل شدند. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی نیز از آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش‌های مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی عبارت بوده‌اند از بالا بودن نسبت دانشجو به رایانه‌های موجود، ضعف روحیۀ جست‌وجوگری دانشجویان، و ضعف زبان انگلیسی دانشجویان و استادان. در بعد منابع انسانی نیز ناآشنایی دانشجویان با چگونگی دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی، کمبود یا حرفه‌ای نبودن کارشناسان فناوری اطلاعات در دانشکده‌ها، و درک نشدن قابلیت‌‌های فناوری اطلاعات توسط مدیران، مهم‌ترین چالش‌های توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Baark, E. (1998). Appropriate Information Technology: A Cross-Cultural Perspective, Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administrations, 7(4), 235-262 .
Peeraer, J. & etegem, P. V. (2010).Factors Influencing Integration of ICT in  Higher Education in Vietnam, Institution of Education and Information Sciences, Reterived from www.vvob.be/vietnam/files/SubmissionGlobalLearnJP_v2.pdf 
Strand, A. W., & Thune, T. (2005). ICT for and in internationalization processes: A business school; Case Study. Journal of Higher Education, 50, (4), 593-611.
CAPTCHA Image