نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه شبکه­های اجتماعی در زندگی کاربران حضوری پُررنگ دارند، اما بهره­مندی کاربران از مزایای آن‌ها، مانند اغلب تعاملات میان‌‌فردی در زندگی واقعی مستلزم حل تناقض میان خودافشاگری و حفظ حریم خصوصی کاربر است. این بهره‌مندی با فرایندهای بهینه‌سازی حریم خصوصی و با تأکید بر توانایی­های کاربر در سطح فردی محقق می­شود. هدف اصلی این نوشتار ایجاد درکی از چگونگی به‌کارگیری راهبردهای مبتنی بر سواد حریم خصوصی آنلاین برای دستیابی کاربران دختر اینستاگرام به سطح بهینه حریم خصوصی است. به این منظور ابتدا تناقض حریم ­خصوصی، مزایا و خطرهای خودافشاگری بررسی شده و سپس بر اساس سواد حریم خصوصی آنلاین، برخی از راهبرد­های اجتماعی و فنّاورانه­ برای حل «تناقض حریم خصوصی» معرفی شده‌اند. در بخش یافته­ها پس از توصیف مهم‌ترین مزایا و خطرهای خودافشاگری برای کاربران دختر، الگوهای فعلی چگونگی به‌کارگیری راهبردهای اجتماعی و فنّاورانه برای حل این تضاد استخراج و دربارۀ آن‌ها بحث شده است. این بررسی به روش مردم­نگاری و با مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته و مشاهدۀ غیرمشارکتی صفحات 20 کاربر دختر اینستاگرام صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
چگونه به این مقاله  استناد کنیم:
سیاسی‌راد، فرزانه؛ و بیچرانلو، عبدالله (1396). الگوهای به‌کار‌گیری راهبردهای سواد حریم خصوصی آنلاین؛ مطالعه موردی کاربران دختر اینستاگرام. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(3)، 151-125. doi: 10.22631/JICR.2017.1534.2230
 
CAPTCHA Image