نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تبریز، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت استراتژیک، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 دانشیار جامعه‌شناسی توسعه، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر، پژوهشی در راستای تحلیل تحولات نگرشی در روابط اجتماعی افرادی است که در مجموعۀ معنویت‌گرای فرادرمانی مشارکت داشته‌اند. این مقاله، پژوهشی تحلیلی‌ـ‌توصیفی است که به روش نظریۀ پهنه‌محور بر روی چهارده نفر از اعضای پیوسته فعال و غیرفعال و گسسته این مجموعه انجام شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تغییرات در بین دو گروه مصاحبه‌شونده، یکسان نیست و حتی گاهی عکس هم بوده است؛ به‌گونه‌ای که جهان‌بینی و ایدئولوژی‌ای که با مشارکت در گروه و به‌واسطۀ تجربۀ معنوی به‌دست می‌آید، در بین افراد مختلف، متفاوت است و اکثراً از نظر اعضای پیوسته، مثبت و از نظر اعضای گسسته، منفی ارزیابی می‌شود. تحولات شناختی و نگرشی اعضا در چهار بعد دسته‌بندی شده است که هریک پیامدهای خاصی دارد. چهار بعد یادشده عبارت‌اند از: شناسایی ابعاد پنهان خود، ادراک وحدت و حس یگانگی، باور به شعورمندی هستی و تسلیم و واگذاری امور به آن، و باور به وجود هستی‌های غیرارگانیک.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image