نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نوآوری‌ها و دگرگونی‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جهان را تغییر داده است؛ در چنین شرایطی رسانه‌ها، دنیای جدید را کنترل می‌کنند و بسیاری از مناسبات انسان، به‌وسیله فناوری‌های رسانه‌ای نوین هدایت می‌شود. افزون‌براین، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به‌سرعت درحال رشد است و به حوزه‌های گوناگون زندگی بشر کشیده شده است. در میان انواع کاربران اینستاگرام، کودکان و نوجوانان، بیشتر از همه از رسانه‌ها تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین، توجه به مسئلۀ سواد رسانه‌ای اهمیت می‌یابد و این نقطۀ تمرکز پژوهش حاضر است. سواد رسانه‌ای، نیازمند آموزش است و به‌همین‌سبب، توجه به ارائه یک الگوی رسانه‌ای منسجم و هدفمند در فضای رسانه‌ای احاطه‌شده با انواع سلبریتی‌ها و انواع محتواهای گنجانده‌شده در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام‌، اهمیت دارد. پژوهشگران در این پژوهش اکتشافی تلاش کرده‌اند، به‌کمک نظر خبرگان، یک الگوی سواد رسانه‌ای برای دختران نوجوان کاربر اینستاگرام عرضه کنند. در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده و جامعۀ موردمطالعه از خبرگان و استادان حوزۀ ارتباطات و سواد رسانه‌ای انتخاب شده‌اند؛ به‌این‌ترتیب که پس از انتخاب هشت نفر و گرفتن موافقت آن‌ها برای عضویت در کارگروه دلفی، مراحل بعدی دلفی نیز برپایۀ همکاری این متخصصان پیش برده شده است. سرانجام، الگوی مطلوب سواد رسانه‌ای در قالب پنج محور شناختی، فناورانه، آموزشی، پژوهشی، و سیاست‌گذاری، سازماندهی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Shahghasemi, E. (2021). Rich kids of Tehran: The consumption of consumption on the Internet in Iran.  doi: 10.1007/s12115-021-00626-
CAPTCHA Image