نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، خلقیات ایرانیان به روش فازی بررسی شد تا نشان داده شود خلقیات نیز مانند بسیاری از مفاهیم فازی است. به همین دلیل، واقعه حساس و نقطه گسستی چون قحطی جنگ جهانی اول که تأثیر زیادی بر خلق‌وخوی مردم ایران داشت انتخاب شد. جنگ جهانی اول، تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان بر جای گذاشت، لذا در این مقاله به‌طور خاص این تأثیرات بر خلقیات ایرانیان بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد مردم در قحطی جنگ جهانی اول ویژگی‌هایی چون فردگرایی، جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی را از خود نشان دادند که هر ویژگی در شاخص‌های متفاوت و درجات مختلف ظاهر شد. جمع‌گرایی با دو شاخص بخشش و مشارکت اجتماعی، و فردگرایی با شاخص‌هایی مانند ترجیح منافع مادی و غیرمادی ظهور یافت که ترجیح منافع مادی از سوی توانمندان نمرۀ عضویت بالاتری (48/0) دریافت کرد. درقالب قانون‌گریزی، جرایم مختلفی در جامعه رخ داد که گران‌فروشی با 52/0، نمرۀ عضویت بالاتری را به خود اختصاص داد. استبدادستیزی نیز با شاخص‌هایی مانند دخالت در امور و پاسخگویی حاکمان شناسایی شد که پاسخگویی حاکمان با 18/0، بالاترین نمرۀ عضویت را دریافت کرد. بررسی نهایی مفاهیم نیز نشان داد قانون‌گریزی (در قالب مصداق گران‌فروشی) خلق معرف ایرانیان در قحطی جنگ جهانی اول بود. براین‌اساس، می‌توان گفت خلقیات مانند بسیاری مفاهیم فازی بوده و با استفاده از روش فازی می‌توان تحلیل واقع‌بینانه‌تری از آن ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image