نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

رابطۀ میان عقلانی‌شدن روابط اجتماعی و آزادی فردی از درون‌مایه‌های اصلی جامعه‌شناسی است. هدف از این مقاله، شناسایی ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زوجین ﺑﻪ ﺟﺪاﺷﺪن و ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ که در خانواده‌های در حال طلاق تابه‌حال پنهان مانده و دربارۀ آن کمتر بحث و بررسی شده است. این مقاله به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و نیز با بهره‌مندی از راهبردهای نمونه‌گیری هدفمند (ازنوع گلوله­برفی) انجام شده است. داده‌های مورد نیاز، ازطریق مصاحبه با 20 زوج در معرض طلاق تا حد اشباع انتخاب و با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بررسی و به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا داده‌ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پس از استخراج جملات و واژگان مهم از متن مصاحبه‌ها، 213 کد اولیه به دست آمد که با توجه به هدف و سؤال مقاله بسترهای طلاق در چهار بزرگ مضمون کلان، میانی، خرد و تعاملی طبقه‌بندی شد. برپایۀ یافته‌های مطالعه حاضر، خطر روزمره‌شدن عشق و سرکوب امر عاشقانه، رنگ‌باختن سناریوی عشق، فانتزی و تخیلات جنسی، تغییر میل در فانتزی و ظهور دیگری بزرگ، فانتزی و تحریف عشق، دوآلیتۀ عشق و فانتزی، خودِ زنانه و گذار به زنانگی هژمون است. به‌طور کلی، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که به‌طلاق‌انجامیدن رابطه ناگهانی نیست و تدقیق ساختار تجربۀ مشارکت‌کنندگان نشان‌دهندۀ نظام‌مندبودن ابعاد طلاق، چرخشی‌بودن بسترهای طلاق و شکل‌گیری فرایند ازدواج است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image