نویسندگان

1 استادیار جامع هشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هویت اجتماعی و هویت فرهنگی از جمله ابعاد مهم هویتی هستند که به دلیل ماهیت و محتوایی که دارند، شاید بتوان آنها را از ابعاد مهم هویت قلمداد کرد. این مقاله درصدد است پاسخی قانع کننده و علمی به این پرسش بدهد که میزان تعلق به هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان چقدر است و چه عواملی بر روی آن تأثیر میگذارد. در این راستا، و برای دستیابی به الگویی علی، نظریههای مختلف هویتی (در سه حوزه روانشناسی، جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی) بررسی شد. این مطالعه با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق دانشآموزان سال سوم مقطع متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بودند که درباره 400 نفر، شامل 200 دختر و 200 پسر، بهعنوان نمونه مطالعه شد. برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS استفاده شد و تحلیلها در دو حوزه آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که در بعد اجتماعی، 92 درصد و در بعد فرهنگی، 75 درصد پاسخگویان، به عناصر هویتی در این دو حوزه احساس تعلق بالا دارند.

کلیدواژه‌ها

1. Abdolâhi, M. (1374[1995 A.D]) “Bohrân-e Hoviyat-e Jamii va Dinamism va
Mekanism-e Tahavol-e ân dar Iran va Tasir-e ân bar Dinamism-e Mobâdeleh-ye
Farhangi-ye Iran va Jahân” (Persian Translation of Collective Identity Crisis; Dynamism
and Mechanism of its Evolution in Iran), in Nâmeh-ye Pažoheš, Vol. 1(2, 3):125-135.
2. ________ (1375[1996 A.D]) “Jâmeešenâsi-ye Bohrân-e Hoviyat” (Persian Translation
of Sociology of Identity Crisis), in Nâmeh-ye Pažoheš, Vol. 1(2, 3): 135-166.
3. Ahmad Lo, H. (1381 [2002 A.D]) Barrasi-ye Râbete-h Mizân-e Hoviyat-e Meli
va Hoviyat-e Qomi dar Bayn-e Javânân-e Tabriz (Persian Translation of Relation
of National and Ethnic Identity among Youth of Tabriz), M.A. Thesis, Dânešgâh-e
Tarbiyat-e Modares.
4. Almond, G. et al (2000) Comparative Politics Today: A World View, New York:
Longman.
5. Ašrafi, A. (1377 [1988 A.D]) Bi Hoviyati-ye Ejtemâi va Gerâyeš be Qarb (Persian
Translation of Social Anomy and Tendency to West), M.A. Thesis, Tehran: Dânešgâh-e
Tarbiyat-e Modares.
6. Burke, P. (1991) “Identity Processes and Social Stress”, in American Sociological
Review, Vol. 59(6): 836-849.
7. Coser, L. (1368[1989 A.D]) Zendegi va Andiše-ye Bozorgân-e Jâmeešenâsi (Persian
Translation of Masters of Sociological Thought), Translated by Mohsen Solâsi, Tehran:
Elmi.
8. Durkheim, E. (1369 [1990 A.D]) Darbâre-ye Taqsim-e Kâr-e Ejtemâi (Persian
Translation of The Division of Labor in Society), Translated by Bâqer Parhâm, Babol:
Ketâbsarâ-ye Babol.
9. Durkheim, E. (1373 [1994 A.D]) Qavâed-e Raveš-e Jâmeešenâsi (Persian Translation
of The Rules of Sociological Method), Translated by Ali Mohammad Kârdân, Tehran:
Dânešgâh-e Tehran.
10. Gol Mohammadi, A. (1380 [2001 A.D]) “Jahâni Šodan va Bohrân-e Hoviyat”)
Persian Translation of Globalization and Identity Crisis), in Faslnâmeh-ye Motâleât-e
Meli, Vol. 3 (10): 14-20.
11. Greenfield, L. (1999) Nationalism Five Roads to Modernity, edited by Anthony D.
Smith and et al, London and New York: Rutledge.
12. Hâjiyâni, E. (1379 [2000 A.D]) “Tahlil-e Jâmeešenâxti-ye Hoviyat-e Meli dar Iran
va Tarh-e Čand Farziye-h” (Persian Translation of Sociological Analysis of National
Identity in Iran; Some Hypothesis), in Faslnâmeh-ye Motâleât-e Meli, Vol. 2(5): 193-
228.
13. Hanaway, W. (1373 [1994 A.D]) “Hoviyat-e Iraniyân az Sâsâniyân tâ Qâjariye-h”
(Persian Translation of Iranian Identity from Sasanid to Qajar), in Iran Nâme-h, Vol.12
(3): 473-478.
14. Heise, D. (1998) “Conditions for Empathic Solidarity”, in Patrick Doreian and
Thomas Fararo, The Problem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon
and Breach Publishers.
15. Jenkins, R. (1381 [2002 A.D] Hoviyat-e Ejtemâi (Persian Translation of Social
Identity), Translated by Toraj YârAhmadi, Tehran: Našr-e Sirâze-h.
16. Moiin, M. (1371 [1992 A.D]) Farhang-e Moiin (Persian Translation of Moiin
Dictionary), Tehran: Entešârât-e Amir Kabir.
17. Mojtahed Zâde-h, P. (1376 [1997 A.D]) “Joqrâfiyâ va Siyâsat dar Farâyandi Novin”
(Persian Translation of Geography and Politics in the New Process), in Majaleh-ye
Dâneškadeh-ye Hoqoq va Olum-e Siyâsi-ye Tehran, Vol. 42(-):123-198.
18. ________ (1378 [1999 A.D]) “Iran va Irani Bodan dar Âstâneh-ye Qarn-e 21”
(Persian Translation of Iran and Iranianness Twilight of 21st Century), in Etelâât-e
Siyâsi Eqtesâdi, Vol. 13 (147-148):4-25.
19. Montazer Qâem, M. (1379 [2000 A.D]) “Rasânehhâ-ye Jamii va Hoviyat” (Persian
Translation of Mass Media and Identity), in Faslnâmeh-ye Motâleât-e Meli, Vol.2 (4).
20. Moršedi Zâd, A. (1380 [2001 A.D]) “Tahavol va Bohrân-e Hoviyat-e Farhangiye
Iran az Doreh-ye Reza Šâh ta Asr-e Jomhori-ye Islami” (Persian Translation of
Evolution of Iran`s Cultural Identity Crisis; from Reza Shah to Islamic Republic), in
Nâmeh-ye Pažoheš, Vol. 1 (22-23):85-108.
21. Qahremaâpoor, R. (1380 [2001 A.D]) Jahâni Šodan va Masâleh-ye Hoviyat dar
Xâvar Miyâne-h (Persian Translation of Globalization and the Problematic of Identity
in the Middle East), M.A. Thesis, Tehran: Dânešgâh-e Šahid Behešti.
22. Rahbari, M. (1380 [2001 A.D]) “ Bohrân-e Hoviyat-e Farhangi dar Iran-e Moâser”
( Persian Translation of Cultural Identity Crisis in Contemporary Iran ), in Nâmeh-ye
Pažoheš, Vol. 6(22, 23): 53-84.
23. Ramezâni, R. (1381 [2002 A.D]) Moqâyeseh-ye No-e Hoviyat-e Dâneš Âmozân-e
Piš Dânešgâhi-ye Estefâde-h Konande-h Az Mâhvâre-h va Šabakehâ-ye Xâreji-ye
Television va Dâneš Âmozân-e Qayr-e Estefâde-h Konande-h (Persian Translation of
Comparing Moods of Identity Among User and Non-user High School Students of the
Satellite Televisions), M.A. Thesis, Tehran: Dânešgâh-e Tarbiyat-e Modares.
24. Razâzi Far, A. (1379 [2000 A.D]) “ Olgo-ye Jâmeešenâxti-ye Hoviyat-e Meli dar
Iran” (Persian Translation of Sociological Patterns of National Identity in Iran), in
Faslnâmeh-ye Motâleât-e Meli, Vol. 2(5): 193-228.
25. Tanhâi, A. (1374 [1995 A.D]) Darâmadi bar Makâteb va Nazariyehâ-ye Jâmeešenâsi
(Persian Translation of An Introduction to Sociological Theories), Tehran: Entešârât-e
Marandiz.
26. Tehranian, K. (1998) “Global Communication and Pluralization of Identities”, in
Futures, Vol. 30(2-3): 211-217.
27. Turner, C. & Haslem, S. (2001) “Social Identity, Organization and Leadership”, in
E. Turner, Group at Work, London: Lawrence Erlbaum Association’s Publishers.
28. Turner, H. (1998) The Structure of Sociological Theory (sixth edition), Belmont,
CA: Wadsworth Publishing Company.
29. Turner, J. (1371 [1992 A.D]) Paydâyeš-e Nazariye-ye Jâmeešenâxti (Persian
Translation of The Rise of Sociological Theory), Translated by Abdolali Lahsâizad-eh,
Tehran: Entešârât-e Farhang-e Širâze-h.
CAPTCHA Image