نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم زیبایی در جامعه معاصر، پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است؛ پژوهش حاضر، مفهوم آرایش و زیبایی را از دیدگاه زنان با به‌کارگیری فنون‌ روش کیفی، بررسی کرده است. در‌این‌راستا با 35 نفر از زنان جوان شهر تهران، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد و نمونه‌ها برپایۀ نمونه‌گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. پس از استخراج مفاهیم ابتدایی، مفاهیم ثانویه، و مفاهیم واسطه، سه مقولۀ اصلی یعنی: ۱) حوزه‌های عمومی زیبایی و نشانه‌ها؛ ۲) آرایش و مصرف؛ ۳) رسانه‌ها و نیاز به زیبایی و آرایش، مشخص شدند. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که آرایش و زیبایی برای زنان جوان به‌مثابه فعالیتی مهم تعریف می‌شود. زیبایی و آرایش با برنامۀ زندگی افراد، درهم‌ تنیده است و توسط آن، تنظیم و هماهنگ می‌شود؛ یعنی میزان و نحوۀ آرایش زنان با درک خود از فرهنگ حاکم بر محیط‌های گوناگون، نوع‌ و جنس‌ مخاطب، میزان‌ ارتـباطات، و نـوع فعالیت، تغییر می‌کند. می‌توان این‌گونه بیان کرد که آرایش و زیبایی، امکان ایجاد روابط اجتماعی‌ را تسهیل می‌کند. در تحلیل و تفسیر مصاحبه‌ها، به دامنه‌‌ای‌ از‌ دلایل مانند افزایش سرمایۀ اجتماعی، اجبار یا هـم‌نـوایی گروهی، ساخت هویت جدید، و خود آرمانی و افزایش اعتمادبه‌‌‌نفس‌ در توضیح چرایی آرایش دست یافتیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image