نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22035/jicr.2023.3164.3469

چکیده

با ظهور شبکه‌های اجتماعی جدید، سازوکارهای شهرت‌یابی، دستخوش دگرگونی‌های گسترده‌ای شده است. امروزه، کاربران به فرصت مشهور شدن از طریق شبکه‌های اجتماعی دست ‌یافته‌اند که تا پیش‌ازاین به‌آسانی امکان‌پذیر نبود. در‌این‌زمینه، اینستاگرام به‌دلیل ویژگی بصری، قابلیت کاربری آسان، و استقبال بسیار کاربران از آن، به عرصۀ اصلی خلق شهرت تبدیل‌ شده است. کاربران بسیاری به دلایل گوناگون تمایل دارند که در این شبکه به شهرت دست یابند و این شهرت، پیامدهایی را در جامعه به‌همراه می‌آورد و این مسئله‌، اهمیت جامعه‌شناختی موضوع را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر، ضمن مروری بر نظریه‌های موجود دربارۀ اقتصاد توجه، شهرت، و میکروسلبریتی، چرایی‌ها و پیامدهای شهرت را نیز واکاوی کرده است. در‌این‌راستا، پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکرد کیفی و انجام مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 20 نفر از کاربران اینستاگرام، انجام شده است. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها نیز با فن تحلیل مضمون، استخراج و تحلیل شده است که 6 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی را دربر می‌گیرد. سرانجام، برپایۀ پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان، درآمدزایی و کسب سرمایۀ اقتصادی، میان‌بر موفقیت، و فرصتی برای دیده و شنیده شدن، ازجمله دلایل اصلی کاربران برای شهرت‌طلبی در اینستاگرام هستند که به پیامدهایی همچون استانداردسازی ذائقه، مصرفی شدن زندگی روزمره، و دگردیسی ارزش‌ها و هنجارها در جامعه منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image