نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22035/jicr.2024.3246.3537

چکیده

در اینستاگرام، بخش بزرگی از معنای برساخت شده با تصاویر به مخاطب منتقل میشود و به همین دلیل نیاز است که متون اینستاگرامی با رویکردی چندوجهی تحلیل شوند. روش تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی، همچون سایر انواع تحلیل گفتمان انتقادی به مفاهیم قدرت و ایدئولوژی و نیز به بافت دﺧﯿﻞ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻦ توجه دارد و در عین حال، به دلیل توجه بر چندوجهی بودن و استفاده از رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی، برای تحلیل متون اینستاگرامی سازگار است. هدف مقاله حاضر، معرفی این روش و بیان چگونگی کاربست آن به‌عنوان روشی مناسب برای انجام تحلیل گفتمان در اینستاگرام است. ساخت هویت، یک حوزه اصلی موردعلاقه برای مطالعات گفتمان انتقادی به شمار میرود و رسانههای اجتماعی مبتنی بر تصویر، توانایی تصویر برای برساخت هویت و انتقال آن به دیگران را ارتقا داده‌اند. به همین دلیل، مطالعه برساخت هویت در صفحات کودک‌محور اینستاگرامی برای مطالعه موردی انتخاب شد. ابتدا الگوی تحلیلی کرس و ون‌لیوون شرح داده شد. سپس تنها صفحه کودک‌محور خواهربرادری که در دسته اینفلوئنسرهای سطح بالای اینستاگرام ایرانی قرار دارد، با این روش و به تفکیک سطح متنی و سطح پیکره ای تحلیل شد. به دنبال آن گفتمانهای مردسالاری و سرمایه‌داری شناسایی و ارتباط آن با زمینه اجتماعی و صنعتی شرح داده شد. یافتهها همچنین سیال شدن و همزمانی‌شدن هویتها، متاثر از ظهور رسانههای اجتماعی را نشان داد. اهمیت این مقاله در معرفی و سپس نشان دادن کاربرد روش تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی و متکی بر نشانه شناسی اجتماعی است که در پژوهش های مختلف کمتر به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image