نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی نحوه تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه مجموعه‌های تلویزیونی پرداخته شده است. این مقاله نسبت به تعمیم دادن پ‍‍ژوهش‌هایی که مجموعه‌های داستانی را در بازتولید نقش همسری و مادری در زنان مؤثر می‌دانند، رویکردی انتقادی دارد و می‌کوشد با استفاده از مدل «رمزگذاری و رمزگشایی» استوارت هال، به بررسی این موضوع بپردازد که مخاطبان زن با توجه به آنکه ویژگی‌های متفاوتی از نظر اشتغال، تأهل و میزان تحصیلات دارند، چگونه نسبت به محتوای ‌مجموعه‌های تلویزیونی که سعی در بازتولید هویت زن خانه‌دار دارند، ‌به خوانشی متضاد با اهداف این مجموعه‌ها می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها

1. Breakwell‚ G. (1992) Social Representation and Social Identity‚ Ravello‚ Italy: paper
presented at the first International Conference on Social Representation.
2. Dabq‚ A. (1383 [2004 A. D]) “Negarei bar Maqoleh-ye Jensiyat dar Barnmehye
Tanz-e Resneh-ye Meli” (Persian Translation of Anxiety on Gender in Comedy
Programs in National Media) ‚ in Faslnmeh-ye Pažoheš va Sanješ‚ No. 38.
3. Hoerup‚ Sh .(2001) Diffusion of an innovation: computer technology integration
and the role of collaboration‚ Blacksburg‚ virginia: polytechnic institute and stat
university (theses).
4. Joest‚ K. .(2001) Multiple Context of violence in the lives of apolescent
females who have been exposed to domestic violence‚ virginia: polytechnic
institute and state university (theses).
5. Mackinnon‚ K .(2003) Representing men‚ London: Arnold.
6. Marshall‚ C. and Rossman‚ G. (1381 [2002 A. D]) Raveš-e Tahqiq-e Kayfi
(Persian Translation of Designing Qualitative Research) ‚ Translated by Ali Prsiyn
va Mohamad Arbi‚ Tehran: Daftar-e Pažohešh-ye Farhangi.
7. Mc Quail‚ D. (1380 [2001 A. D]) Moxtab Šensi (Persian Translation of
Reader in Communication Theory) ‚ Translated by Mahdi Montazer Qem‚ Tehran:
Markaz-e Motlet va Tahqiqt-e Resneh.
8. Mc Quail‚ D. (1382 [2003 A. D]) Darmadi bar Nazariyeh-ye Ertebtt (Persian
Translation of Mass Communication Theory: An Introduction) ‚ Translated by Parviz
Ejlli‚ Tehran: Markaz-e Motlet va Tahqiqt-e Resneh.
9. Nightingle‚ V & Ross‚ K. (2003) Media and Audiences‚London: Mc Growhill.
10. Niko & ets. (1381 [2002 A. D]) Šenxt-e Moxtab-e Television b Roykard-e
Estefdeh va Rezmandi (Persian Translation of Understating TV Audiences with
Focus on Uses and Gratifications) ‚ Tehran: Entešrt-e Soroš.
11. Qsemi‚ F. (1383 [2004 A. D]) “Barrasi-ye Ravbet-e Miynfardi-ye Mard va
Zan dar Majmoeh-ye Irani”(Persian Translation of Studing interpersonal relations
among woman and man in Iranian serials) ‚ Faslnmeh-ye Pažoheš va Sanješ‚
No. 38.
12. Severin‚ W. & Tankard‚G. (1384 [2005 A. D]) Nazariyeh-ye Ertebtt (Persian
Translation of Communication Theories) ‚ Translated by Alirez Dehqn‚ Tehran:
Entešrt-e Dnešgh-e Tehran.
13. Stones‚ R. (1379 [2000 A. D]) Motefakrn-e Bozorg-e Jmeešensi (Persian
Translation of Key Sociological Thinkers) ‚ Translated by Mehrdd Mirdamadi‚
Tehran: Našr-e Markaz.
14. Strinati‚ D. (1380 [2001 A. D]) Moqadamei bar Nazariyeh-ye Farhang-e
Âm-eh (Persian Translation of An Introduction to Theories of Popular Culture) ‚
Translated by Soray Pknazar‚ Tehran: Gm-e No.
CAPTCHA Image