نویسنده

عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

تلاش اصلی این مقاله، تبیین نحوه قرائت یا رمزگشایی، مجموعه‌های تلویزیونی توسط مخاطبان (زنان) است. این پرسش که مجموعه‌های تلویزیونی، به مثابه گفتمان‌هایی ترکیبی، چه معناها، ایده‌ها و ارزش‌هایی را ( از طریق به‌کارگیری یک سری تمهیدات، سازوکارها و شگردهای فنی و نیز به واسطه برخی رمزگان اجتماعی و ایدئولوژیک ) مرجح می‌سازند و مخاطبان چگونه این معناها، ایده‌ها و ارزشها را رمزگشایی و تفسیر می‌کنند ، موضوع اصلی پژوهش حاضر است. از این منظر، یک مجموعه نوعی «ترکیب‌بندی» عناصر مختلف و گاه متضاد است که حول «نقطه محوری» خاصی حدت یافته است. سوبژکتیویته مخاطبان نیز ترکیبی از عناصر مختلف است. در مواجهه این دو ترکیب‌بندی است که معنا برساخته می‌شود. در پژوهش حاضر، ابتدا کوشیده‌ایم با استفاده از روش تحلیلی نشانه‌شناختی – ساختگرایانه «خوانش مرجح» مجموعه‌ «پرواز در حباب» را تشریح کنیم و سپس با استفاده از روش کیفی بحث گروهی متمرکز، به مطالعه قرائت‌های مخاطبان (زنان) از این مجموعه‌ پرداخته‌ایم. از جمله نتایج این پژوهش در بخش نخست، آن است که خوانش مرجح این مجموعه‌ می‌کوشد نهیلیسم اجتماعی نهفته در پس گرایش افراد به مواد مخدر را پنهان کند و علت اصلی شکل‌گیری این پدیده را به وجود منابع شر نسبت دهد. در بخش تحلیل قرائت‌های مخاطبان مشخص خواهد شد که مخاطبان، قرائت معارضی از این مسئله دارند.

کلیدواژه‌ها

1. Abzari‚ Y. (1381[2002 A. D]) “Foropši-ye Ejtemi” (Persian translation of Social
Disintegration)‚ in Majale-ye Aftb‚ No. 19‚ pp 32-40.
2. Althusser‚ L. (1971) “Ideology and Ideological State Apparatus”‚ In Lenin and
Philosophy and Other Essays‚ London: New Left Books.
3. Ang‚ I. (1991) Watching Television‚ London: Routledge.
4. Chandler‚ D. (2002) Semiotics‚ London: Routledge.
5. Ecco‚ U. (1382[2003 A. D]) “Tafsir-e Filmh-ye Donbledr” (Persian Translation
of Interpreting Serials) ‚ Translated by Šahriyr Vaqfipoor‚ in Organon‚ No. 23.
6. Fiske‚ J. (1380[2001 A. D]) Farhang-e Television (Persian Translation of
Television Culture) ‚ Translated by Možgn Boromand‚ in Organon‚ No. 19.
7. Hall‚ S. (1980) “Cultural Studies: Two Paradigms”‚ In Media‚ Culture and
Society‚ No 2‚ P57 - 72.
8. Laclau‚ E and Mouffe‚ Ch. (2002) Recasting Marxism: Hegemony and New
Political Movements‚ In Antonio Cramsci: Critical Assessments of Leading Political
Philosophies‚(ed) by James Martin‚ London: Routledge.
9. Laclau‚ E. and Mouffe‚ Ch. (1985) Hegemony and Socialist strategy: Towards a
Radical Democratic Politics‚ London: Verso.
10. Liebes‚ T. And Katz‚ and E. (1993) The Export of Meaning: Cross- Cultural
Readings of Dallas‚ 2 nd Edition‚ Cambridge: Polity Press.
11. Light‚ A. (1383 [2004 A. D]) Mohfezekri-ye Agatha Christi (Persian Translation
of Agatha Christie ُ s Conservation) Translated by Yosof Abzari‚ in Organon‚ No. 25.
12. Morely‚ D. (1989) “Changing Paradigms in Audience Studies”‚ In Ellen Seiter‚
Remote Control: Television‚ Audiences and Cultural Power (1989) ‚ London:
Routledge.
13. Pyand-eh‚ H. (1385 [2006 A. D]) Qerati Naqdn-eh az Âgahih-ye Tejri dar
Television-e Iran (Persian Translation of Critical Reading of TV Advertisements in
Iran) ‚ Tehran: Našr-e Rozegr.
14. Radway‚ J. (1987) Reading the Romance‚ London: Verso.
15. Storey‚ J. (1383[2004 A. D]) “Jahni Šodan va Farhang-e Âm-eh” (Persian
Translation of Globalization and Popular Culture) ‚ Translated by Hossein Pyand-eh‚
in Organon‚ No. 24.
16. Storey‚ J. (1385[2006 A. D]) “Dstnh-ye Âm-eh Pasand” (Persian Translation
of Popular Fiction) ‚ Translated by Hossein Pyand-eh‚ in Organon‚ No. 25.
17. Storey‚ J. (1996) Cultural Studies and the Study of Popular Culture‚ Edinburgh:
Edinburgh University Press.
18. Turner‚ G. (1992) British Cultural Studies‚ London: Routledge.
CAPTCHA Image