نویسندگان

1 عضو گروه توسعه علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

2 عضو گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

زیستن در عصر صورت‌‌بندی‌های نوین اجتماعی، بدون ارتباط با دیگر عناصر فرهنگی و تمدنی، تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. امروزه دستیابی به پیشرفت و توسعه نیز مستلزم برخورداری از سطحی مؤثر از همکاری‌ها و تعاملات برون‌مرزی است. از لحاظ فلسفی و تاریخی، نهاد دانشگاه، هم از منظر کارکردی و هم از منظر رویکردی، دارای سابقه‌ای طولانی در زمینه ارتباطات، تبادلات و نزدیکی ملت‌ها و فرهنگ‌ها به شمار می‌رود. یکی از مؤلفه‌های مهمی که امروزه می‌تواند به شکل روشمند و علمی، موجب نزدیکی عناصر مختلف تمدنی و فرهنگی شود، مبادلات بین‌دانشگاهی است. مقاله پژوهشی ـ تحلیلی پیش رو، درصدد پاسخگویی به این سؤال محوری است که با بازشناسی و تقویت کدام یک از نشانگرهای دانشگاهی می‌توان به سطح بالاتری از همکاری‌های فرامرزی بین‌دانشگاهی دست یافت. روش تحقیق این مقاله، توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل داده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش گردآوری داده (کمی و کیفی) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تکنیک‌های آماری، در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره برده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

1. Delaneti‚ J. (1386 [2007 A. D]) Dneš dar Čaleš(Persian Translation of
Knowledge in Challenge) ‚ Translated by BaxtiyriZd-eh‚ Tehran: Pažoheškadehye
Motlet-e Farhangi va Ejtemi.
2. Dickeson‚ R. C. (1999) Prioritizing Academic Programs and Services: Reallocating
Resources to Achieve Strategic Balance. San Francisco: Jossey-Bass.
3. Gaff‚ Jerry G. (1997) Tensions Between Tradition and Innovation‚ Gaff and
Ratcliff‚ Handbook.
4. Gaff‚J. & Ratcliff‚J. eds. (1997) Handbook of the Undergraduate Curriculum:
A Comprehensive Guide To Purposes‚ Structures‚ Practices‚ and Change. San
Francisco: Jossey- Bass.
5. Klein‚ J. T. (2004) ‘‘Estrategias Pedagógicas y Curriculares Interdisciplinares’’‚
In Wayne State University.
6. Markaz-e Âmr va Mohsebt (1380 [2001 A. D]) Daftar-e Âmr va Mohsebt-e
Dnešghh-ye Tehran(Persian Translation of Office of Statistics of Tehran’s
Universities) ‚ Esfahn‚ Giln va Ferdosi-ye Mašhad.
7. McGregor‚ S. L. T. ‚ and (Eds) (2004) The Nature of Transdisciplinary Research
and Practice‚ Accessed May 19‚ 2008 at http://www. kon. org/hswp/archive/
transdiscipl. pdf.
8. Minnich‚ E. (1995) Liberal Learning and the Arts of Connection for the New
Academy. Washington‚ D. C.: Association of American Colleges and Universities.
9. Moasese-ye Pažoheš va Barnmerizi-ye Âmozeš-e Âli (1380 [2001 A. D])
Gozreš-e Âmr-e Âmozeš-e Âli (Persian Translation of Statistical Reports of
Higher Education) ‚ Tehran: Moasese-ye Pažoheš va Barnmerizi-ye Âmozeš-e
Âli.
10. Motaqi‚ A. (1379 [2000 A. D]) Âmozeš-e Âli dar Iran va Jahn (Persian
translation of Higher Education in Iran and the World) ‚ Mašhad: Dnešgh-e
Ferdosi-ye Mašhad.
11. Nicolescu‚ B. (1997) The Transdisciplinary Evolution of the University Condition
for Sustainable Development. Accessed May 11‚ 2008 at http://perso. clubinternet.
fr/nicol/ciret/bulletin/b12/b12c8. htm
12. Nimrozi‚ R. (1380 [2001 A. D]) Barrasi-ye Nagš-e Assi-ye Moalemin va Nahd-e
Âmozeš va Parvareš dar Goftego-ye Farhnagh‚ Esfahn(Persian Translation of
Investigating Basic Roles of Teachers and Educational Institutions in Dialogue
among Cultures): Edare-h Kol-e Âmozeš va Parvareš.
13. Schneider‚ C. G. & Shoenberg‚ R. (1998) Contemporary Understandings of
Liberal Education. Number 1 in the Academy in Transition series Washington‚ D.
C.: Association of American Colleges and Universities.
14. Turner‚ B. S. (1990) ‘‘The Interdisciplinary Curriculum from Social Medicine to
Postmodernism’’‚ in Sociology of Health and Illness.
15. YONESCO (1382 [2003 A. D]) Rhbord-e Miyn Modat (Persian Translation of
Middle Time Strategy) (2002-2007) ‚ Tehran: Daftar-e YONESCO dar Iran.
16. ZkerSlehi‚ Q. (1383[2004 A. D]) Dnešgh-e Irani(Persian Translation of Iranian
University) ‚ Tehran: Entešrt-e Kavir.
CAPTCHA Image