نویسندگان

1 عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

کانون های فرهنگی و علمی دانشگاه ها با هدف فراهم آوردن شیوه ای سالم و مفید برای گذران اوقات فراغت دانشجویان و افزایش مهارت های اجتماعی آنان ایجاد شده اند و توسعه یافته اند. با این وجود، به نظر می رسد گروه های مختلف دانشجویی از نظر فعالیت در این کانون ها و استفاده از برنامه های آن وضعیت مشابهی ندارند. از جمله، شواهدی وجود دارند که گاه کانون های علمی، ادبی، و هنری، در کنار انجمن های سیاسی دانشجویی، محل یا پاتوقی برای باز تولید روابط قومی و منطقه ای در میان دانشجویان یک دانشگاه می شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا دانشجویان متعلق به اقوام مختلف ایرانی از نظر میزان عضویت و مشارکت در کانون ها و انجمن های فرهنگی و علمی دانشجویی تفاوت دارند؟ این پرسش با تحلیل ثانویه داده های دو طرح پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم اجرا شده بود مورد بررسی قرار گرفت و یافته های آن بر اساس ویژگی های تاریخی فرهنگی روابط قومی در ایران تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها

1. Ahmadi‚ H. (1378[1999 A. D]) Qomiyat va Qomgari dar Iran: az Afsn-eh t
Vaqeiyat (Persian Translation of Ethnicity and Ethnocentrism in Iran: from myth
to reality)‚ Tehran: Našr-e Ney.
2. Altai‚ A. (1378 [1999 A. D]) Bohrn-e Hoviyat-e Qomi dar Iran(Persian
Translation of The Crisis of Ethnic Identity in Iran) ‚ Tehran: Našr-e Šdegn.
3. Baker‚ Therese L. (1377 [1998 A. D]) Nahve-ye Anjm-e Tahqiqt-e Ejtemi
(Persian Translation of Doing Social Research) ‚ Translated by Hošang Nyebi‚
Tehran: Entešrt-e Raveš.
4. Bayt‚ K. (1376[1997 A. D]) “Aqvm-e Irani va Masale-ye Vojod-e Xreji-ye
Ânh” (Persian Translation of Iran’s Ethnics and their Existence) ‚ in Majale-ye
Goftego‚ No. 16.
5. Bayt‚ K. (1377[1998 A. D]) Tahavol-e Didgh-e Trixi Iranian Nesbat be
Masael-e Qomi (Persian Translation of Historical Transformation of Iranian
Perspective about Ethnic Issues) ‚ in Faslnmeh-ye Motlet-e Rhbordi‚ No. 1
6. Borgatta E. F. & Montgomery R. J. V. (2000) Encyclopedia of Sociology‚ USA:
McMillan.
7. Čalabi‚ M. (1375 [1997 A. D]) Jmeešensi-ye Nazm(Persian Translation of
Sociology of Order) ‚ Tehran: Našr-e Ney.
8. DeVaus‚ D. A. (1376 [1997 A. D]) Paymyeš dar Tahqiqt-e Ejtemi (Persian
Translation of Surveys in Social Research) ‚ Translated by Hošang Nyebi‚
Tehran: Našr-e Ney.
9. Hjiyni‚ E. (1380 [2001 A. D]) “Masaleh-ye Vahdat-e Meli va Olgo-ye
Siysat-e Qomi dar Iran” (Persian Translation of National Unity & Model of Ethnic
policy in Iran) ‚ In Nameh-ye Anjoman-e Jmeešensi-ye Iran‚ No. 3.
10. Jalipoor‚ H. (1383[2004 A. D]) “Hoviyat-e Meli va Aqvm-e Irani dar Asr-e
Xizeš-e Qomiyath” (Persian Translation of National Identity & Iranian Ethnics) ‚
e Xreji No. 1
11. Rajabi Nasab‚ H. (1380 [2001 A. D]) “Barrasi-ye Teorik-e Toseeh-ye
Gongoni-ye Qomi va Hambastegi-ye Meli” (Persian Translation of Theoretical
Investigation of Ethnic Diversity Development & National Unity) ‚ in Faslnmeh-ye
Motlet-e Meli‚ No. 9.
12. Serjzdeh‚ A. H & Feyzi‚ I. (1383 [2004 A. D]) Pendšth va Vqeiyath: Šoyo
Šenesi-ye Masraf-e Mavd-e Moxader dar Bayn-e Dnesjoyn (Persian
Translation of Illusions and Realities: the Prevalence of Drug Use among
University Students) ‚ Daftar-e Barnmerizi-ye Ejtemi va Motlet-e Farhangi-ye
Vezrat-e Olum.
13. Tavasoli‚ Q. & Qsemi‚ Y. (1381 [2002 A. D]) Monsebt-e Qomi va Rbete-ye
n b Tahavol-e Hoviyat-e Meli: Nemone-ye motlee Ilm(Persian Translation of
Ethnic Relations and it’s connectivity with National Identity: Case Study Ilam) ‚
in Nameh-ye Anjoman-e Jmeešensi-ye Iran‚ No. 4.
CAPTCHA Image