نویسنده

عضو گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرسه مطالعات شرقی و آفریقای دانشگاه لندن

چکیده

این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می‌پردازد و خانه را به مثابه یکی از مولفه‌های اصلی سبک زندگی جهت فهم کلیت زندگی روستایی مطالعه می‌کند. در این نوشتار ابتدا اثرات مدرنیته بر تحول فرهنگ خانه در ز مینه‌هایی چون امروزی‌شدن، عقلانی‌شدن، شهری شده، عرفی شدن، جهانی شدن، فردی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه‌ای شدن، تجاری شدن و بوروکراتیک شدن بررسی می‌شود و سپس با ارائه توضیحی مردم‌نگارانه از زادگاه نگارنده این تحولات در یک خانه روستایی ایران بررسی می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که ویژگی‌های خانه روستایی که عبارت بودند از کالای اقتصادی نبودن،‌پیوند گسست‌ناپذیر با روستا،‌ زادگاه و پرورشگاه بودن، آمیختکی با اسطوره‌ها و روایت‌های تاریخی خانوادگی، همزیستی با طبیعت و فقدان حریم خصوصی دگرگون شدن است و از این رو دیگر نمی‌توان با رویکردهای کلاسیک که روستا را مقر سنت و شهر را مقر مدرنیته می‌دانستند به مطالعه آن پرداخت. به باور نگارنده نوعی مدرنیته روستایی ایرانی در روستاهای ایران شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

Asgari xânqâh, A. & Šarif Kamâli, M. (1374 [1995 A.D]) Torkman-hâ-ye Iran:
pažuheši dar Mardom Šenasi va Jamiyat Šenâsi (Persian Translation of
Iranian Torkmins: a Research in Anthropology and Demography), Tehran:
Asâtir Publication.
Berman, M. (1379 [ 2000 A.D]) Tajrobe-yeh Modernit-e (Persian Translation of
Experience of Modernity), Translated by Morâd Farhâdpour,Tehran: Tarh-e
No Publication.
Bourdieu, P. (1990)The Logic of Practice, Cambridge; Polity Press.
Brombergeh, Ch. (1370 [1991 A.D]) Maskan va Memâri dar Jame-e-yeh
Roostâi-ye Ostân-e Gilân (Persian Translation of Housing and Architecture
in the Rural Community of Gilan Province),Tehran: The Institution of
Cultural Studies and Research.
Depoueai, F. (1385 [2006 A.D]) Ensânšenâsi-ye Eqtesâdi (Persian Translation
of Economic Anthropology) Translated by Mohaddes-eh Moheb Hosseini,
Tehran: Našr-e Qalam.
Fakouhi, N. (1383 [2004 A.D]) Ensânšenâsi-ye Šahri (Persian Translation of
Urban Anthropology), Tehran: Ney Publication.
Fazeli, N. (1385 [2006 A.D]) “Enqelâb, Sabk-e Zendegi va Javanân” (Persian
Translation of Revolution, Life style and Youth), in Faslnâmeh-ye Toseehye
Amoozeš-e Olum-e Ejtemâi , No. 3l.
Gannon M. J. (2001)Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys
Through 23 nations, Second edition, London: SAGE.
Geertz, C. (1983)The Way We Think Now: Toward an Ethnography of Modern
Thought, In Local knowledge: further essays in interpretive anthropology,
New York: Basic Books.
Hart, M. & Ben-Yoseph, M. (eds)(2005)Psychological, Political, and Cultural
Meanings of home ,USA; The Haworth Press INC.
Jenkinse,R. (1385 [2006 A.D]) Pier Bordio (Persian Translation of Pierre
Bourdieu)Translated by Leila Joafšâni va Hasan Čavošiyân, Tehran: Ney
Publication.
Malinovski,B.(1379 [2000 A.D]) Nazariye-ye Elmi Darbâre-ye Farhang
(Persian Translation of A scientific theory on culture ), Translated by
Abdolhamid Zarin Qalam, Tehran: Gâm-e No publication.
Nozari, H. (1378 [1999 A.D]) Postmodernit-e va Postmodernism (Persian
Translation ofPost-modernity and Post-modernism), Tehran: Naqš-e Jahân
Publication.
Nozari, H. (1381 [2001 A.D]) Modernit-e va Modernism (Persian Translation
of Modernity and Modernism), Tehran: Naqš-e Jahân Publication.
Roohol-aminii, M. (1384 [2005 A.D]) Dar Gostare-ye Farhang: Negâreši
Mardom šenâxti (Persian Translation ofIn the Range of Culture: an
Anthropological Approach), Tehran, Ettelâât Publication.
Šahšahâni,S (1384 [ 2005 A.D]), Sara-ye Meimand: Taknegâri-ye Roostâye
Meimand (The land of Meimand: Monography of Meimand Village),
Kerman: Kerman Šenasi Publication.
Waters, M. (1381 [2002 A.D]) Jâmee-ye Sonnati va Modern-e Iran (Persian
Translation of Iran Traditional and Modern Society), Translated by Mansoor
Ansâri, Tehran: Naqš-e Jahân Publication.
CAPTCHA Image