نویسنده

استادیار دانشگاه هنر

چکیده

در این مقاله از دیدگاه نشانه‌شناسی فرهنگی روابط بین‌ فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرایندهای جذب یا طرد جنبه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر را بررسی کرده‌ایم. نشان می‌دهیم که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات بین‌ فرهنگی است و ترجمه، سازوکار اصلی این گونه ارتباطات است. در جریان ترجمه است که فرهنگ‌ها بر غنای یکدیگر خواهند افزود و در عین دیدار با دیگری فرهنگی، خود را بازتعریف خواهند کرد؛ عناصری از این دیگری را از آن خود می‌کنند، و عناصری را بیرون نگه می‌دارند و به این ترتیب، می‌توانند پویایی و سرزندگی خود را حفظ کنند، تأثیر بپذیرند و متفاوت باقی بمانند.

کلیدواژه‌ها

Arnold, M. ([1869]1971) Culture and Anarchy, ed. J. Dover Wilson, Cambridge:
Cambridge University.
Bressler, Charles E. ([1994] 2007) Literary Criticism: An Introduction to Theory and
Practice, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Fanon, F. (1967) Black Skin, White Masks, New York: Grove.
Johansen, D. & Larsen, S. (2002) Signs in Use, London: Routledge.
Ljungberg, C. (2003) “Meeting the Cultural Other: Semiotic Approaches to Intercultural
Communication” in Studies in Communication Sciences, Vol. 3(2): 59-77.
Lotman, M. & Uspenski, A. (1971) “On the Semiotic Mechanism of Culture”, in New
Literary History, Vol. 9(2): 211-232.
Noth, W. (2001) “Towards a Semiotics of the Cultural Other”, in American Journal of
Semiotics, Vol. 17(2):239-251.
Sonesson, G. (1998) “The Concept of Text in Cultural Semiotics” , in Lotman, Michail,
& Kull, Kalevi (eds), Sign System Studies 26, Tartu: Tartu University.
Torop, P. (2002) “Translation as Translating as Culture”, in Torop, Peter; Lotman,
Michail, & Kull, Kalevi (eds.), Sign Systems Studies 30, Tartu: Tartu University.
CAPTCHA Image