نویسنده

عضو گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توجه محافل دانشگاهی و علمی به حوزه بدن را می بایست واکنشی به تغییرات بنیادین صورت گرفته در رابطه بین بدن، اقتصاد، تکنولوژی و جامعه دانست. رشد تکنولوژی های تغذیه، سلامت و ورزش در کنار اهمیت یافتن عاملیت و مصرف گرایی شدید بدن و بدنی شدن را به موضوعی مهم د رمطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر تبدیل ساخته است. مقاله حاضر با اتکاء به یافته های کمی و کیفی جوانان دختر و پسر فعال ورزشی بدنبال شناخت رابطه و احساس این دسته جوانان نسبت به بدن خود و زمینه ها و انگیزه های موثر بر توجه جدی آن‌ها به تناسب اندام است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که نوگرایی د رجامعه ایران تاثیرات خود را در حساسیت جوانان به کنترل و انضباط بر بدن خویش و حساسیت بیشتر برای ارائه تصویر مطلوب از آن بر جای گذاشته است. به موازات تاثیر این نیرو، گفتمان های رقیب در حوزه عمومی جامعه ( از جمله گفتمان مردانه) مرجع مهمی در شکل دهی، فهم، تفسیر و بازنمایی بدن به شمار می آید که علاوه بر بازتولید سنتی هنجارها و رفتارهای بدنی قواعد و تاثیرات آن بواسطه تغییر نگاه و نگرش های جدید، تغییراتی را نیز متحمل شده است.

کلیدواژه‌ها

Bourdieu, P. (1986) Forms of capital in J. Ricchardson (ed) A handbook of
the sociology of education, New York: Greenwood Press.
Bourdieu, P. (1984) Distinction, Cambridge, M.A: Harvard University
Press.
Chernin, K. (1986) The hungry self: woman, eating and identity, London:
Virgo.
Douglas, M.(1996) Purity and danger: an analysis of concepts of pollution
and Taboo, London: Routledge.
Douglas, M. (1997) The two worlds, in Natural Symbols, London:
Routledge.
Dolan, B. (1991) “Cross cultural aspects of anorexia nervosa and bulimia: a
Review”, in International Journal of Eating Disorders, Vol. 10, pp: 67-79.
Foucault, M. (1980) The eye of power, in C. Gordon (ed) Power and
knowledge:Michael Foucault’s selected interviews and other writings.
New York: Pantheon Books.
Frost, L. (2001) Young People and the body, Hampshire: Palgrave.
Featherstone, M. (1991) Consumer culture and postmodernism, London:
Sage.
Featherstone, M. (1987) “Leisure, symbolic power and the life course,
in J. Horne, et al (eds) Sport, Leisure and Social Relation”, London:
Routledge.
Gunewardene, A. et al. (2001)” Exposure to westernization and dieting”, in
A cross cultural study, International Journal of Eating Disorders, Vol. 29,
pp: 289- 293.
Gimlin, D. (2000) “Cosmetic surgery: beauty as commodity, Qualitative
Sociology”, Vol. 25, No. 1, pp: 77-98.
Ginsberg, L. (2000)” The hard work of working out”, Journal of Sport and
Social Issues, Vol. 24, No. 3, pp: 260-281.
Grogan, S. and Wainwright, N. (1996)” Growing up in the culture of
slenderness”, in Women`s study: International Forum, Vol. 19(6) pp: 665-
673.
Hancock, P. et al. (2000) The body culture and society, Buckingham: Open
University Press.
Hebdige, D. (1979) Subcultures: the meaning of style, New York: Methuen.
Johansson, T. (2000) Social psychology and modernity, Buckingham: Open
University Press.
Johansson, T. (1996) “Gendered spaces: the gym culture and the construction
of Gender”, in Young, Vol. 3, pp: 385-394.
Katzman, A. and Lee, S. (1997) “Beyond body image: the integration of
feminist and transcultural theories in the understanding of starvation”, in
International
Journal of Eating Disorders, Vol. 22, pp: 305-334.
Littlewood, R. (1995)” Psycho pathology and personal agency: Modernity,
Culture change and eating disorders in South Asian societies”, in British
Journal Of Medical Psychology, Vol. 68, 45-63.
Macsweeny, M. (1993) Anorexic bodies: a feminista nd sociological
perspectiveon anorexia nervosa. London: Routledge.
Malson, H. (1998) The thin woman, feminism, post-structuralism and the
social psychology of anorexia nervosa. London: Routledge.
Malson, H. (1999)” Women under eraser: Anorexic bodies in postmodern
Context”, in Journal of Community and Applied Social Psychology, Vol.9.
pp. 137-153.
Miller, M. and Pumariega, A. J. (2001) Culture and eating disorders: a
historical and cross cultural review, Psychiatry, 64(2)pp: 93-110.
Rosen, T. (1985) Strong and sexy: the new body beautiful. New York:
Putnam.
Strigel-Moore, R. (1995)” A feminist perspective on the etiology of eating
Disorder”, in K. D. Brownell and C. G. Fairburn (eds) Eating disorders and
obesity: a comparative handbook. New York: The Guilford Press.
Thompson, B. (1994) A hunger so wide and so deep. Minneapolis: University
of Minnesota.
Turner, B. (1996) The body and society. London: Sage.
CAPTCHA Image