مدیر مسئول


دکتر رضا غلامی استادیار، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اندیشه سیاسی

سردبیر


عبدالحسین کلانتری دانشیار دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی ارتباطات

 • ssameliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین میرزایی دانشیار دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمدسعید ذکایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه‌شناسی

 • s.zokaeihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع)

جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل

 • drhbashir100gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حمید عباداللهی چنذانق دانشیار دانشگاه گیلان

جامعه‌شناسی تاریخی

اعضای هیات تحریریه


محمود شهابی دانشیار دانشگاه شیراز

جامعه‌شناسی ارتباطات - جوانان

 • m.shahabishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس وریج کاظمی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضا صمیم دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جامعه‌شناسی

 • reza.samimiscs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جبار رحمانی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

انسان شناسی فرهنگی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ویلیام دی کلمن استاد دانشگاه واترلو (کانادا)

علوم سیاسی

 • wdcolemanuwaterloo.ca

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی بهداد استاد دانشگاه کالیفرنیا

زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و روسی

 • behdadhumnet.ucla.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سومان گوپتا استاد دانشگاه اپن لندن (انگلستان)

ادبیات و تاریخ فرهنگی

 • sumanguptaijcr.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یان آرت شولته استاد دانشگاه وارویک (انگلستان)

علوم سیاسی و مطالعات بین الملل

 • j.a.scholtewarwick.ac.uk

مدیر اجرایی


مهناز شاهعلی زاده مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • infojicr.ir
 • 22570719

ویراستار انگلیسی


Kevin Grant Butterfield ویراستار

Educational Leadership

 • kevinzplaol.com

ویراستار انگلیسی


شکیل احمد دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو

 • shakiljnugmail.com