مقایسه عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی

احمد صفار مقدم

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.004

چکیده
  مقاله حاضر به بحث درباره پدیده ادب و مقایسه آن در زبان‌های کره‌ای و فارسی می‌پردازد. داده‌های تحقیق مقاله به‌صورت مشاهده میدانی و اسنادی در یک دوره دوساله در کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبادل نظر مستقیم با دانشجویان کره‌ای در کره و ایران تکمیل شده است. ادب در مفهوم عام، پدیده‌ای جهانی به شمار می‌آید و در فرهنگ هر جامعه ...  بیشتر