بررسی حجاب و نوع پوشش زنان زرتشتی در ایران عصر صفوی

علی اکبر جعفری

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.002

چکیده
  دولت صفویه، هویت جدیدی را برای سرزمین و مردم ایران به وجود آورد که محوریت آن بر پایه مذهب تشیّع بود. آموزه‌های این مذهب به مرور در گفتار ورفتار جامعه تجلی پیدا کرد؛ با این وجود، برخی از گروه‌های غیرمسلمان در شهر‌ها و مناطق مختلف ساکن بودند که به شکل معمول، به اعتقادات دینی خود و باور‌ها و رفتارهای مذهبی خویش پایبند بودند. زرتشتی‌ها ...  بیشتر