جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران

مهدی لقمان‌نیا؛ احمد خامسان

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 147-171

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.10.007

چکیده
  هویت ملی از مباحث مهم و برجسته در دنیای امروز است. نیاز به آن و احساس تعلق، وفاداری و گرایش به سمت آن از ضرورت‌های انکارناپذیر در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش در همه کشورها بزرگ‌ترین نیرو و سرمایه انسانی را در اختیار دارد، می‌تواند یکی از بهترین راه‌های تحکیم و تقویت هویت ملی به شمار آید و برنامه‌های ...  بیشتر