ارتباطات میان‌فرهنگی
برساخت معنایی زن مهاجر افغانستانی در ادبیات داستانی معاصر افغانستان: مطالعه موردیِ جُستارمرز از مجموعه داستان‌های کوتاه «چرا تاریکی را خدای خود نکنم»

مارال رحیمی؛ سحر فائقی؛ سید رحمان مرتضوی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 97-127

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3278.3559

چکیده
  جُسـتارها نـوع جدیـدی از ادبیـات روایـی‌اند که در بازنمایی واقعیت از پراکسیس و گفتمان‌های فرهنگی-سیاسی متأثر می‌شوند؛ گفتمان مسلط الگوهای کنشی و حیات مطلوب خود را به نمایش می‌گذارد و ادبیات داستانی یکی از مجراهای آن است. این مطالعه با هدف توصیف برساخت مفهوم زن مهاجر افغانستانی در ادبیات داستانی معاصر افغانستان و بهره‌مندی از ...  بیشتر

تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون

عبدالله گیویان؛ شهرام احمدی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.12.001

چکیده
  یک آگهی تبلیغاتی به مثابه متنی رسانه‌ای از تمهیدات گوناگونی برای انتقال پیام به مخاطبان خود استفاده می‌کند. در میان این تمهیدات، روایت و روایت‌گری عامل مهمی در صورت‌بندی متن آگهی است و ساختار روایتی بسیاری از آگهی‌های تلویزیونی، از ویژگی‌ها و عناصر یک داستان کوتاه بهره می‌گیرد. حوزه‌های روایت‌شناسی، تبلیغات و بازاریابی، مطالعات ...  بیشتر