نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی نحوة تفسیر و رمزگشایی سریال «فاصله‌ها» از سوی زنان شهر ایلام است. مبنای نظری کار، رویکرد مطالعات فرهنگی در مطالعة تلویزیون و مخاطبان آن است. مسئلة اصلی در این پژوهش این است که در سریال تلویزیونی فاصله‌ها کدام دسته از ایده‌ها و ارزش‌ها مسلط هستند و طبیعی جلوه داده می‌شوند و مخاطبان (در اینجا زنان شهر ایلام) بسته به جایگاه اجتماعی‌شان به چه گفتمان‌هایی دسترسی دارند و با توجه به این گفتمان‌ها چگونه خوانش مرجح این سریال را رمزگشایی می‌کنند؟ ابتدا با استفاده از روش نشانه‌شناسی ساخت‌گرایانه تلاش شده، خوانش مرجح سریال تشریح شود و سپس با استفاده از روش مصاحبة گروهی متمرکز، قرائت‌های زنان از این مجموعه مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که تفاوت‌های زیادی در واکنش مخاطبان، نسبت به این سریال وجود دارد و آنان دریافت‌کنندگان منفعل پیام‌های موجود در سریال نیستند. زنان با توجه به طبقة اجتماعی و شرایط اجتماعی‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دسترسی متمایزی به گفتمان‌های متفاوت دارند و بنابراین از سوبژکتیویتة ناهمسانی برخوردارند. به همین دلیل در مواجهه با گفتمان مسلط سریال، آن را به گونه‌های متفاوتی رمزگشایی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

Abâzari, Y. (1381 [2002 A.D]) “Foroopâši-e Ejtemâeei” (Persian Translation of Social
Collapse), in Majaleh Âftâb, Vol.- (19):-.
Bahrâmi Komeyl, N. (1388 [2009 A.D]) Nazariyeh Rasânehâ : Jâmešenâsi Ertebâtât
(Persian Translation of Media Theories: Sociology of Communications), Tehrân:
Kavir.
Bennett, T. (1386 [2007 A.D]) Farhang va Zendegi Roozmarreh (Persian Translation
of Culture and Everyday Life), Translated by Leilâ Joafšâni and Hassan Čâvošiân,
Tehrân: Axtarân.
Bennett, T. (1388 [2009 A.D]) “Farhang-e Âmmeh va Bâzgašt be Grâmši” (Persian
Translation of Popular Culture and Return to Gramsci), Translated by Jamâl
Mohammadi, Darbâreh Motâleât Farhangi, in Jamâl Mohammad, Tehrân: Našr-e
Češmeh.
Bourdieu, P. (2002) Distinction, Trans By: Richard Nice, London: Routledge.
Chandler, D. (1386 [2007 A.D]) Mabâni-e Nešânehšenâsi (Persian Translation of The
Basics of Semiotics), Translated by Mehdi Pârsâ, Tehrân: Sooreyeh Mehr.
Fiske, J. (1380 [2001 A.D]) “Farhang-e Telviyzyoon” (Persian Translation of Television
Culture), Translated by Možgân Boroomand, in Arqanoon, Vol.19 (-): 125-143.
_____ (1994) Television Culture, London, Routledge.
Flake, U. (1956 [1977 A.D]) Darâmadi bar Tahqiq-e Keyfi (Persian Translation of An
Introduction to Qualitative Research), Translated by Hâdi Jalili, Tehrân: Našr-e
Ney.
Hall, S. (1382 [2003 A.D]) Ramzgozâri va Ramzgošâe (Persian Translation of Encoding
and Decoding), Translated by Nimâ Malekmohammadi, in Simon During, Motâleât
Farhangi, Tehrân: Talxoon.
________ (1981) The Whites of Their eyes: Racist Ideologies and Media, London:
Routledge.
Moors, S. (1993) Interpreting Audiences: The Ethnography of Media Consumption,
London: Sage.
Morley, D. (1994) Television, Audiences and Cultural Studies, London: Routledge.
Râvadrâd, A. (1387 [2008 A.D]) “Masraf-e Rasânei-e Zanân” (Persian Translation of
Women`s Media Consumption), in Abbâs Kâzemi, Motâleât Farhangi, Masraf-e
Farhangi va Zendegi-e Roozmarreh, Tehrân: Entešârât-e Jahâd-e Dânešgâi.
Rezâei, M. (1387 [2008 A.D]) “Masraf-e Telvizyoon: Bâztolid-e Hežemoni yâ
Moqâvemat-e Nešânei” (Persian Translation of Media Consumption: Hegemony
Reproduction or Semiotic Resistance), in Abbâ Kâzemi, Masraf-e Farhangi va
Zendegi-e Roozmarreh, Tehrân: Entešârât-e Jahâd-e Dânešgâi.
Storey, J. (1385 [2006 A.D]) Motaleât Farhangi darbârey-e Farhang-e Âmeh (Persian
Translation of Cultural Studies and the Study of Popular Culture), Translated by
Hossein Pâyandeh, Tehrân: Našr-e Âgah.
CAPTCHA Image