نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات هند، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات امریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

بازنمایی زندگی روزمره موضوع بحث بسیاری از تولیدات رسانه‌ای در ایالات متحده امریکاست. بی‌شک زمانی که سخن از زندگی روزمره به میان می‌آید، خانواده محوری‌ترین عنصر آن تلقی می‌شود. ژانرهای مختلف تلویزیونی مانند سریال‌های دنباله‌دار، کمدی موقعیت و غیره که اوج پیداش آنها در امریکا به دهه 1950 بازمی‌گردد، به بازنمایی خانواده، روابط مبتنی بر آن، دغدغه‌ها، انتظارات و رویکردهای معطوف به آن پرداخته‌اند. اوقات فراغت و الگوی مصرف خانواده که در جامعه سرمایه‌داری جدیّت بیشتری دارد نیز می‌تواند از این رو حائز اهمیت باشد که روابط خانوادگی و نحوه گزینش الگوی مصرف و بازنمایی آن در سریال‌ها شکل و نوع روابط مبتنی بر یک خانواده امریکایی را نشان دهد. به طور طبیعی مطالعه خانواده به عنوان اشل کوچکی از جامعه بزرگ‌تر می‌تواند ترسیم‌کنندة افق شناخت آن جامعه باشد. موضوع بحث این مقاله مطالعه کمدی موقعیت سیمسون‌هاست. این برنامه تلویزیونی که شهرتش مرزهای فرهنگی متفاوتی را درنوردیده است، سایقه تولیدش به دهه 1980 بازمی‌گردد. ژانر طنز و محتوای روزمره و قابل لمس آن نیز باعث شده در ایالات متحده امریکا نیز این سریال محبوبیت بی‌نظیری نزد شهروندان امریکایی داشته باشد. مقاله به مطالعة فصول شماره 3 تا 8 این کمدی موقعیت می‌پردازد چرا که مطالعه تمامی بخش‌های این سریال دنباله‌دار که نزدیک به 400 قمست است خارج از حوصله این مقاله است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه در این کارتون، خانواده امریکایی در اوقات فراغت بازنمایی شده‌اند. به طور واضح‌تر اینکه اولاً تک‌تک افراد خانواده سیمسون اوقات فراغت خود را به مصرف چه کالاهایی اختصاص می‌دهند و ثانیًا در سطح خانوادگی این مصرف چه شکلی دارد. مبنای نظری‌ای که مقاله بر آن متکی است، تئوری بازنمایی استوارت هال می‌باشد و روش مطالعه نشانه‌شناسی رولان بارت است. واحد تحلیل در قسمت‌های مرتبط سکانس و در قسمت‌های غیرمرتبط موضوع آن قسمت خاص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Allen, G. (1385) Roland Barthes, translated by Payam Yazdanjoo, Tehran, Nashr-e
Markaz.
Andrews, M. & Talbolt, M. (2000) “Introduction: Women in Consumer Culture”,
Maggie Andrews and Mary M. Talbolt, All the World and Her Husband; Women in
Twentieth- Century Consumer Culture, London and New York: CASSELL.
Âzâd, T. (1381 [2001 A.D] Nazariât-e Jâmešenâsi ( Persian Translation of Sociological
Theories), Tehran: Soroush.
Baker, C. (2004) The Sage Dictionary of Cultural Studies, London: Sage.
Barker, C. (2000) Cultural Studies, Theory and Practice, London: Sage.
Barthes, R. (1964) The Elements of Semiology, UK: Hill and Wang Publication.
Batista, T. (2000) “Interpretation”, Semiology and the Warriors of Democracy”,
Formations a 21st Century Media Studies Text Books, Manchester: Manchester
University Press.
Baudrillard, J. (1998) The Consumer Society, Translated by J.P. Mayer, London: Sage
Publication.
Bredbenner, C. (2004) “An Internationally Shared Health Frame: The Simpsons “,
Health Education, Vol. 104 (1): 18-24.
Brown, A. & Logan, C. (2006) The Psychology of Simpsons: The Spiritual life of
World`s Most Animated Family, Ben Bella Books.
Cantor, P. (1999) “The Simpsons: Atomistic Politics and the Nuclear Family”, Political
Theory, Vol. 27(6): 734-749.
Carle, M. (2007) “Through the Screen, into the School: Education, Subversion,
Ourselves in the Simpsons”, Discourse, Vol. 28 (1): 37-48.
Carrol, J. (2007) Public: “Family Values” Important to Presidential Vote, http: //www.
gallup.com/poll/103375/Public-Family-Values-Important-Presidential-Vote.aspx
(October 2008)
Gortmaker, S. and etl (1996) “Television Viewing as a Cause of Increasing Obesity
among Children in the United States, 1986-1990”, Pediatric & Adolcent Medicine,
Vol. 150 (4) -.
Gray, J. (2003) “Imagining America: The Simpsons and the Anti-Suburb Go Global”,
Conference of International Communication Association, San Diego.
Gray, J. (2005) “Television Teaching: Parody, The Simpsons, and Media Literacy
Education”, Critical Studies in Media Communication, Vol. 22 (-): 223-238.
Gray, J. (2006) Watching the Simpsons: Television, parody and Intertexuality, London:
Routledge.
Irwin, W., Conrad, M. & Skoble, A. (2001) The Simpsons and Philosophy, London:
Open Court.
Jakobson, R. (2002) Selected Writings, Berlin and New York: de Gruyter.
Jenkin, J. (2003) Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, London: Tylor and
Francis.
Keslowitz, S. (2003) The Simpsons and Society: An Analysis of Our Favorite Family
and Its Influence in Contemporary Society, London: Hats Off Books
Lustyik, K. & Smith, P. (2010) “From the Simpsons to the Simpson`s of South Pacific:
New Zealand’s First Primetime Animation “ Bro Town” “, available at http: //tvn.
sagepub.com/content/11/5/331.short
Mathew, H. (2007) “Don’t Ask me, I’m Just a Girl”: Feminism, Female Identity, and
The Simpsons”, Journal of Popular Culture, Vol. 17 (1): 85-99.
Mehdizâdeh, M. (1384 [2005 A.D]) “Barresi-e Mohtavâei va Herfei-e Matâleb-e haft
Xabargozâri-e Dolati” (Persian Translation of Content Analysis of Seven Public
News Coropration), Faslnâmeh Rasânehâ, Vol. 63(3): 123-164.
Miani, M. (10th May 2008) http: //www.baskerville.it/PremioB/2004/Miani.pdf
Petersson, J. (2010) “Social Class in The Simpson”, available at http: //gupea.ub.gu.se/
handle/2077/23795
Pinsky, M. (2001) The Gospel According to the Simpsons, Kentucky: Westminster.
US Department of Commerce (1996) Projections of the Number of Households and
Families in the United States: 1995 -2010, available at http://www.census.gov/
prod/2/pop/p23/p23-192.pdf
US Department of Commerce (2000) Martial Status, available at http://www.census.
gov/prod/cen2000/phc-4-vi.pdf
CAPTCHA Image