نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده

در سالهای اخیر هویت یابی جنسیتی زنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. وضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده اند بسیارمتفاوت با وضعیت و جایگاه آنان در گذشته می‌باشد. امروز زنان و جامعه نسبت به هویت جنسیتی ایشان همگام با حرکت جهان به سوی مدرنیته نگرشی مقبول تر یافته‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر این تغییر نگرش، تأثیر رسانه ها، به ویژه رسانه‌های مدرن همچون اینترنت می‌باشد.
نویسنده در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا به تعریف هویت و رابطة آن با جنسیت می‌پردازد و سپس نحوة شکل گیری هویت زنانه و عناصر این هویت را در رابطه با رسانه برمی‌شمرد. هدف این مقاله،‌ بررسی هویت جنسیتی زنان و ارتباط آن با رسانه به ویژه رسانه‌های مدرن همچون اینترنت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image