نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

این مقاله با رویکرد مطالعه تاریخی ـ توصیفی، به مطالعۀ نوع پوشش زنان ایران در دورۀ هخامنشیان می‌پردازد. در این پژوهش کوشش شده با نگاهی تحلیلی به همۀ منابعی که آگاهی‌هایی را دربارۀ پوشش و نوع جامۀ زنان هخامنشی به دست می‌دهند، پس از طرح پیش‌زمینۀ تاریخی قدرت‌گرفتن هخامنشیان و پرداختن به تضاد دیدگاه یونانیان و ایرانیان دربارۀ زندگی زنان هخامنشی، همۀ بازنمایی‌های زنان در داده‌های باستان‌شناختی هخامنشیان مورد مطالعه قرار گرفته و توصیف دقیقی از پوشش و جامۀ زنان هخامنشی ارائه شود. یافته‌های پژوهش که بر اساس مطالعه و واکاوی منابع تاریخی و بازنمایی‌های گوناگون زنان در داده‌های باستان‌شناختی هخامنشیان همچون سنگ‌نگاره‌ها و نقش‌مُهرها انجام گرفته، به‌روشنی نشان می‌دهد زنان ایرانی با وجود برخورداری از همۀ فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی گسترده و همچنین وجود آزادی‌های بسیار در زندگی، از پوشش و جامه‌های ویژه‌ای استفاده می‌کردند که کاملاَ بدن آنها را می‌پوشانیده است. وجود چنین پوششی، برخاسته از این نگرش بوده که در حقیقت زنان ایرانی دورۀ هخامنشیان چون برهنگی و تن‌نمایی را زشت و ناروا می‌شمردند، از جامه‌ای استفاده می‌کردند که بدن آنها را به‌خوبی می‌پوشانید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image