نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علو م، تحقیقات و فناوری

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین استفاده از تلفن همراه با روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های یزد می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه‌های یزد بود که تعداد کل آنها 42426 نفر است. از جدول کرجسی و مورگان (1970) جهت تعیین اندازه نمونه استفاده شد که با توجه به پراکندگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر متغیر مستقل میزان استفاده از تلفن همراه و متغیر وابسته رفتارهای ارتباطی است که در سه بعد رابطه با دوستان، رابطه با خانواده، و رابطه در نهاد دانشگاه مورد سنجش قرار گرفته است. با استفاده از مدل کمپبل (2005) گویه‌ها استخراج شد و روابط در سه بعد ذکر شده با تفکیک پیامدهای مثبت و منفی بررسی شده‌اند. همچنین بر مبنای مدل کیم و میتومو (2002 و 2006) استفاده از تلفن همراه در رابطه با عمق و گستره روابط اجتماعی دانشجویان نیز قرار داده شده است. نتیجه آزمون فرضیات حاکی از آن است که بین استفاده از تلفن همراه با روابط دانشجویان با خانواده، دوستان و در نهاد دانشگاه رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از تلفن همراه سبب افزایش عمق روابط اجتماعی می‌شود ولی سبب گسترش روابط نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

[online] Retrieved from http://www.real cim/realone/index.html
Arminen A (2007), Review Essay Mobile Communication Society? from ACTA SOCIOLOGICA 2007.
Bond A, (2010), Managing Mobile Relationships: Children’s Perceptions of the Impact of the Mobile Phone on Relationships in their Everyday Lives, 2010 17: 514 Childhood, The online Version of this Article Can be Found at: http://chd.sagepub.com/content/17/4/514.
Campbell M (2005), The Impact of the Mobile Phone on Young People’s Social.
Campbell, S et al (2010), Mobile Communication and Social Capital: an Analysis of geographically differentiated usage patterns, from http://nms.sagepub.com.
Devitt, Kandroker (2009), The Role of Mobile Phones in Family Communication, CHILDREN & SOCIETY VOLUME 23, (2009), pp. 189–202.
Fox, Kate (2001), Evolution, Alienation and Gossip. The Role of Mobile Telecommunicationin the 21st Century. Social Jssues Research Center.
Gergen, Kenneth J. (2002), The Challenge of Absent Presence. (In: Katz, James E./Aakhus Mark A. (eds) Perpetual Contact. Mobile Communication, private talk, Public Performance. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 227- 241).
Geser, H. (2002), Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone.
Geser, Hans (2004), Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone. Sociology of the Mobile Phone. http:// socio.ch/mobile/ t-geser1.htm.
Hjorthol, R (2008), The Mobile Phone as a Tool in Family Life: Impact on Planning of Everyday Activities and Car Use, Transport Reviews, Vol. 28, No. 3, 303–320, May 2008http://dxdoi.org/10,1504/14IEM,2006.
Humphreys Lee, (2010), Mobile Social Networks and Urban Public Space, From New Media & Society 12 (5) 763–778.
Kerjcie and Morgan (1970), Ddetermining Sample Size Research Activities . Educational and Psychological Measurement: 30.pp.607-610.
Kim, Ae- Ree & Mitommo. Hitoshi (2006), Influences of Mobile Phone Text Messaging on Communications among the Young Generation in Japan, Korea and Taiwan: a Comparative Analysis. Global Information and Telecommunication Studies Waseda University, 1-3-10, Nishi waseda, Shinjuku-ku, Tokyo.
Kim. Ae-Ree&Mitommo, Hitoshi (2002), Impact of Mobile Usage on the Interpersonal Relations.
Lasen, A. (2002), A Comparative Study of Mobile Phone in London, Madrido and Paris, www.receiver.Vodafone.
Ling, R. and B. Yttri (2002), Hyper- Coordination via Mobile Phones in Norway: in J.katz and M.Aakhus (eds) Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, pp. 139-69. Cambridge: Cambridge University Press.
Palackal, et al (2011), are Mobile Phones Changing Social Networks? A Longitudinal Study of Core Networks in Kerala, New Media & Society 13 (3) 391–410.
Ravichandran and Fielden (2009), Negotiating Boundaries: Caregivers’ Perspectives on Teenage Cell Phone Usage
RibakRivka (2009), Remote Control, Umbilical Cord and Beyond: The Mobile Phone as a Transitional Object, British Journal of Developmental Psychology (2009), 27, 183–196, the British Psychological Society.
Tanaka K. (2003), Small Talk With Friends and Family: Does Text Messaging on the Mobile Phone Help Users Enhance Relationships, University of Washington.
Walsh, et al (2009), the Phone Connection: A Qualitative Exploration of How Belongingness and Social Identification Relate to Mobile Phone Use Amongst Australian Youth, Journal of Community & Applied Social Psychology J. Community Appl. Soc. Psychol., 19: 225–240
Wei, R et al (2006), Staying Connected While on the Move: Cell Phone Use and Social Connectedness.
Delāvar, A (1381 [2003 A.D]), Ravish-hā-i Tahqīq dar Ravān-shināsīva Ulūm-i Tarbīyatī. Tehrān: Vīrāyish, 12th Edition.
Moūsavī, K (1389 [2011 A.D]), Qudrat-i Ijtimā’eī-i Mobile. Tehrān: Behīna-Farāgīr.
Weber, M (1371 [1992 A.D]), Mafāhīm-i Asāsī-i Jāmi’a-shināsī. Translated by A. Sedāratī. Tehrān: Markaz.
CAPTCHA Image