نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکة ماهواره‌ای جم (GEM TV) است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوة مصاحبة ساخت‌نیافته است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة زنان مخاطب سریال‌های شبکة جم در شهر کامیاران است. به‌منظور انتخاب نمونه از روش غیراحتمالی نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد. حجم نمونة مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر است. علاوه‌بر مصاحبه از روش کتابخانه‌ای نیز به‌منظور تکمیل اطلاعات بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش کدگذاری و تفسیر کد‌های به‌دست‌آمده، استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال‌ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند.همچنین یافته‌ها نشان داد که زنان اکثراً معتقدند که این سریال‌ها تأثیر چندانی بر روی آنها ندارد. در این رابطه به نظر می‌رسد که محیط و جامعه تغییرات ناخودآگاهی را که در افکار آنان به وجود آمده است، نادیده می‌گیرد و تمایل دارد که همان شرایط قبلی را بازتولید کند. درکُل می‌توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال هستند. 

کلیدواژه‌ها

Afšāri Kohan, J., & Hušmandi Yāvar, M. (1394 [2015 A.D]). Barresi-e rābeteh-ye miān-e negareš-e siāsi-e moxātabān-e noxbeh va nahveh-ye ramzgošāyi-e ānhā az barnāmeh-ye xabari-e 20:30 šabakeh-ye 2 Simā dar šahr-e Hamedān. Tahqiqāt-e Farhangi-e Irān, 8(2), 29-71.
Alinaqiān, Š. (1390 [2011 A.D]). Ramzgošāyi hā-ye zanāneh az šabakeh-ye Fārsi Vān; šenāxt-e delālat hā-ye ma’nāyi-e hākem bar qerā’at-e moxātabāne zan az seriāl-e Viktoriā. Motāle’āt-e Farhangi va Ertebātāt, 24, 179-204.
Bahrāmi Komeyl, N. (1391 [2012 A.D]). Nazarieh-ye resāneh hā. Jāme’eh Šenāsi-e Ertebātāt. Tehrān: Entešārāt-e Kavir.
Bahrāmi, Š. (1387 [2008 A.D]). Barresi-e nahveh-ye ramzgošāyi-e seriāl hā-ye televiziuni-e irāni tavasot-e dānešjuyān-e Kord-e Dānešgāh-e Kordestān. (Pāyān nāmeh-ye kāršenāsi-e aršad). Tehrān: Dānešgāh-e Alāmeh Tabātabā’i, Dāneškadeh-ye ‘Olum-e Ejtemā’i.
Bennett, A. (1386 [2007 A.D]). Farhang va zendegi-e ruzmareh. (Persian translation of Culture and everyday Life), translated by: Ju Afšān, L., &  Čāvošian, H. Tehrān: Našr-e Axtarān.
Buchanan, I. (2000). Michel de certeau cultural theorist. London: Sage.
Cobley, P. (1391 [2012 A.D]). Nazarieh hā-ye ertebātāt. (3rd ed.). translated by: Šāhqāsemi, E. Tehrān: Entešārāt-e Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.
Flick, U. (1388 [2009 A.D]). Darāmadi bar tahqiq-e keyfi. (Persian translation of An introduction to qualitative, research), translated by: Jalili, H. Tehrān: Našr-e Ney.
Freud, S. (1387 [2008 A.D]). Mekānizm hā-ye defā’-e ravāni. (Persian translation of The ego and the mekanism of defens), translated by: Gohari Rād, S. H., & Javādi, M. Tehrān: Entešārāt-e Rādmehr.
Gramsci, A. (1386 [2007 A.D]). Šahriār-e jadid. (Persian translation of ‎The modern prince, and other writings), translated by: Nuriān, ‘A. Tehrān: Našr-e Axtarān.
Hall, S. (1986). Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity. Journal of Communication Inquiry, 10, 5-27.
Karimi, O, , & Mahdi Zādeh, S. M. (1392 [2013 A.D]). Tahlil-e daryāft-e moxātabān-e javān-e šahr-e Marivān az seriāl hā-ye ‘āmeh pasand-e māhvāreh-i. Tahqiqāt-e Farhangi-e Irān, 6(4), 107-136.
Kurtz. D. v. (1996). Hegemony and anthropology: Gramsci, exegeses, reinterpretations. Critique of Anthropology, 16 (2), 103-135.
Mahdi Zādeh, S. M. (1391 [2012 A.D]). Nazarieh hā-ye resāneh, andišeh hā-ye rāyej va didgāh hā-ye enteqādi. Tehrān: Entešārāt-e Hamšahri.
Martin. J. (1997). Hegemony and the crisis of legitimacy in Gramsci. Sage publications.
McQuail, D. (1388 [2009 A.D]). Darāmadi bar nazarieh-ye ertebāt-e jam’i. (Persian translation of Mass Communication theory, An Introduction), translated by: Ejlāli, P. Tehrān: Daftar-e Motāle’āt va Tuse’eh-ye Resāneh hā.
Mohamad Pur, A. (1390 [2011 A.D]). Zed-e raveš 2, marāhel va ravieh hā-ye ‘amali dar raveš šenāsi-e keyfi. (2nd vol.). Tehrān: Entešārāt-e Jāme’eh šenāsān.
Mohamadi, J., & Karimi, M. (1390 [2011 A.D]). Tahlil-e qerā’at hā-ye zanān az majmu’eh hā-ye televiziuni (motāle’eh-ye muredi qerā’at hā-ye zanān-e šahr-e Ilām az seriāl-e Fāseleh hā. Tahqiqāt-e Farhangi-e Irān, 4(1), 49-77.
Moran, J. (2005). Reading the everyday. London, New York: Routledge
O’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders D., & Fiske. J. (1385 [2006 A.D]). Mafāhim-e kelidi-e ertebātāt (Persian translation of Key concepts in communication), translated by: Ra’is Zādeh, M. H. Tehrān: Entešārāt-e Fasl-e Nu.
Rezāyi, M. (1386 [2007 A.D]). Motāle’āt-e farhangi: didgāh hā va monāqešāt. Tehrān: Sāzmān-e Entešārāt-e Jahād-e Dānešgāhi Vāhed-e Tehrān.
Rezāyi, M., & Kalāntari, M. (1390 [2011 A.D]). Xāneš-e moxātabān-e seriāl hā-ye šabakeh-ye māhvāreh-ie Fārsi Vān: mured-e tamāšā-ye Viktoriā, Zan dar Farhang va Honar, 3(2), 5-24.
Riāhi, M., & Aliverdi Niā, A. , & Haq Guyi Esfahāni, M. (1389 [2010 A.D]). Zanān va seryāl hā-ye televiziuni: sanješ-e angizeh hā-ye tamāšā va mizān-e rezāyatmandi, Zan dar Tuse’eh va Siāsat (Pažuheš-e Zanān), 8(1), 53-77.
Storey, J. (1386 [2007 A.D]).  Motāle’āt-e farhangi darbāreh-ye farhang-e āmeh. (Persian translation of Cultural studies and the study of popular culture), translated by: Pāyandeh, H. Tehrān: Našr-e Āgah.
Ᾱzād Armaki, T., & Mohamadi, J. (1385 [2006 A.D]). Zanān va seryāl hā-ye televiziuni (motāle’eh-i darbāreh-ye seriāl-e Kalāntar va moxātabān-e ān). Pažuheš-e Zanān, 4 (4), 67-94.
CAPTCHA Image